Przetargi.pl
Dostawa tekstyliów

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie ogłasza przetarg

 • Adres: 12-100 Szczytno, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896 215 281 , fax. 896 215 354
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 111
  12-100 Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896 215 281, fax. 896 215 354
  REGON: 51033874400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wspol.edu.pl/zamowienia
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa tekstyliów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa tekstyliów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39512300-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca wraz z dokumentami jako integralne elementy oferty ma obowiązek złożyć: a) kartę charakterystyki oferowanego produktu do pozycji nr 1-3, zawierającą parametry techniczne (gramaturę tkaniny, rodzaj tkaniny itp.) w języku polskim celem oceny zgodności z opisem przedmiotu zamówienia – zadanie nr 1; b) próbki/prezentację oferowanych produktów wymienionych w formularzu cenowym – załącznik nr 2.1 do SIWZ nr 05.1/SZiT/19 (pozycji od 1 do 3), w celu oceny zgodności z opisem przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzenia oceny ich jakości w kryterium „jakość” – zadanie nr 1; c) kartę charakterystyki oferowanego produktu do pozycji nr 1, zawierającą parametry techniczne (rodzaj materiału itp.) w języku polskim celem oceny zgodności z opisem przedmiotu zamówienia – zadanie nr 2; d) próbkę/prezentację oferowanego produktu wymienionego w formularzu cenowym – załącznik nr 2.2 do SIWZ nr 05.1/SZiT/19, w celu oceny zgodności z opisem przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzenia oceny jakości w kryterium „jakość” – zadanie nr 1; e) kartę charakterystyki oferowanego produktu do pozycji nr 1-3, zawierającą parametry techniczne (rodzaj materiału itp.) w języku polskim celem oceny zgodności z opisem przedmiotu zamówienia- zadanie nr 3; f) próbki/prezentację oferowanych produktów (dowolny kolor) wymienionych w formularzu cenowym – załącznik nr 2.3 do SIWZ nr 05/SZiT/19 (pozycji od 1 do 3), w celu oceny zgodności z opisem przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzenia oceny ich jakości w kryterium „jakość” – zadanie nr 3.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach