Przetargi.pl
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Młynary”

Gmina Młynary ogłasza przetarg

 • Adres: 14-420 Młynary, ul. Dworcowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 55 2486082 w. 39 , fax. 552 486 400
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Młynary
  ul. Dworcowa 29
  14-420 Młynary, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 55 2486082 w. 39, fax. 552 486 400
  REGON: 17074813000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mlynary.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Młynary”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Młynary, w tym z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, a także z miejsc publicznych, których administratorem jest Zamawiający lub jednostki mu podległe oraz ich dostarczenie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). A. ZAKRES PRAC OBEJMUJE ODBIÓR, TRANSPORT, ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W TYM: a) niesegregowanych (zmieszanych), b) segregowanych, c) stałych miejskich zgromadzonych w koszach ulicznych na terenie miasta i gminy, w tym ustawionych na boiskach, placach zabaw, parkach, świetlicach wiejskich, cmentarzach i przystankach autobusowych, d) wielkogabarytowych – za pomocą mobilnego punktu zbiórki odpadów komunalnych, e) elektronicznych i elektrycznych - za pomocą mobilnego punktu zbiórki odpadów komunalnych, f) segregowanych z pojemników 120 l, 240 l i 1100 l przeznaczonych do selektywnej zbiórki ustawionych przy zabudowie wielorodzinnej, dla której ustalono zarząd nieruchomością, g) przeterminowanych leków z pojemnika usytuowanego w Aptece w Młynarach, h) odpadów z betonu, gruzu ceglanego oraz zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia innych niż wymienione w 17 01 06 – bezpośrednio z nieruchomości, której właściciel zgłosi potrzebę odbioru tego rodzaju odpadów. Do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Młynary służą: a) pojemniki na odpady segregowane i zmieszane o pojemności - 120 l, 240 l i 1100 l, b) worki o pojemności nie mniejszej niż 60 l, przeznaczone do selektywnej zbiórki szkła, tworzyw sztucznych i metali, papieru i tektury oraz odpadów biodegradowalnych, c) pojemniki 1100 l przeznaczone do selektywnej zbiórki szkła, tworzyw sztucznych i metali, papieru i tektury, d) pojemniki 35 l i 50 l przeznaczone do gromadzenia stałych odpadów miejskich. Miasto i Gmina Młynary liczy 4 399 osoby (stan na dzień 31.10.2020 r.) t.j. około 1200 gospodarstw. Obszar wiejski podzielony na 19 sołectw. Na terenie miasta i gminy jest około 76 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, 4 cmentarze, w tym dwa na terenie miast oraz w Błudowie i Zastawnie, oczyszczalnia ścieków w Młynarach oraz obiekty użyteczności publicznej tj. stadion i boisko „ORLIK” w Młynarach i plac targowy zlokalizowany w Młynarach przy ul. Rynek. Zbiórka i wywóz odpadów winny odbywać się zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2022 oraz przepisami prawa polskiego. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru całej masy odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz z pojemników ustawionych w miejscach publicznych - w tym cmentarzy parafialnych i komunalnych, w tym zarówno zmieszanych odpadów komunalnych, jak i odpadów gromadzonych w sposób selektywny. Szczegółowy sposób odbioru odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości: Na terenie Miasta i Gminy Młynary obowiązywać będzie pojemnikowo - workowy system zbiórki odpadów komunalnych. Pojemniki na odpady komunalne zmieszane i zbierane selektywnie zobowiązani są zapewnić właściciele nieruchomości. Worki do selektywnej zbiórki odpadów zobowiązany jest dostarczyć Wykonawca. Odpady zebrane selektywnie (kody 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 39, 20 02 01, 20 02 02, 20 01 99). Odbiór odpadów selektywnie zebranych z terenu Miasta i Gminy Młynary będzie się odbywał w systemie workowym lub do pojemników w odpowiednich kolorach. 1) Wprowadza się worki o minimalnej pojemności 60 l wykonane z folii polietylenowych o grubości dostosowanej do ilości odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka. Wprowadza się cztery kolory worków i pojemników: a) żółty - na odpady z tworzyw sztucznych i metali, b) niebieski – na odpady z papieru i tektury, c) zielony – na odpady ze szkła, d) brązowy – na odpady biodegradowalne 2) Worki do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych zapewnia Wykonawca. Na workach dopuszcza się umieszczenie napisów informujących o sposobie segregacji odpadów oraz informację o firmie odbierającej odpady. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia mieszkańcom pierwszych worków do segregowania odpadów razem z harmonogramem odbioru odpadów, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego, a następnie do pozostawiania nowych w momencie odbioru wysegregowanych odpadów w ilości umożliwiającej zapewnienie właściwej segregacji. Dopuszcza się gromadzenie odpadów w pojemnikach o poj. 120 l, 240 l lub 1100 l zakupionych przez właścicieli nieruchomości. 3) Odbiór odpadów biodegradowalnych z nieruchomości w okresie od 01 kwietnia do 31 października 1 raz tygodniu, a w pozostałym okresie 1 raz na dwa tygodnie. 4) Odbiór popiołu z nieruchomości, w okresie od 01 października do 30 kwietnia 1 raz na dwa tygodnie, w pozostałym okresie 1 raz w miesiącu. Popiół będzie gromadzony w pojemnikach lub workach wzmocnionych (np. na gruz). Posiadacz nieruchomości zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie pojemnik lub worki na odbiór popiołu. Częstotliwość odbioru pozostałych selektywnie zebranych odpadów komunalnych – raz na dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez Wykonawcę, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) (o kodzie 20 02) oraz Inne odpady komunalne (o kodzie 20 03): a) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach o pojemności 35 l, 50 l, 120 l, 240 l, 1100 l, b) częstotliwość wywozu - raz w tygodniu, według harmonogramu przygotowanego przez Wykonawcę, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego, c) Wykonawca w okresie od 20 października do 10 listopada wykona 2 dodatkowe wywozy odpadów z 2 cmentarzy komunalnych w Młynarach przy ul. Warszawskiej oraz 2 cmentarzy parafialnych w Błudowie i Zastawnie. Zamawiający drogą telefoniczną lub elektroniczną zgłosi potrzebę dodatkowego wywozu odpadów z terenu cmentarzy w tym okresie. Meble i inne odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) - odbiór tych odpadów odbywać się będzie sprzed posesji właścicieli nieruchomości za pomocą mobilnej zbiórki odpadów komunalnych co najmniej 4 razy w roku, zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego, Odpady elektroniczne i elektryczne (o kodach 20 01 35* i 20 01 36) - odbiór tych odpadów odbywać się będzie sprzed posesji właścicieli nieruchomości za pomocą mobilnej zbiórki odpadów komunalnych co najmniej 4 razy w roku, zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Przeterminowane leki (20 01 32) – odbiór będzie odbywał się z pojemnika zlokalizowanego w Aptece przy ul. Dworcowej 32 B w Młynarach, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby odbioru, nie rzadziej niż 1 raz na 3 miesiące. Odpady z betonu, gruzu ceglanego, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (17 01 01, 17 01 02, 17 01 07) – Zamawiający drogą telefoniczną lub elektroniczną zgłosi potrzebę dostarczenia worka na odpady z gruzu na konkretną nieruchomość i ustali z Wykonawcą termin jego odbioru. Określenie szacunkowej ilości odpadów Wielkość odpadów komunalnych określa się według obliczeń szacunkowych dla całego okresu obowiązywania zamówienia: a) odpady z ogrodów, boisk, placów i parków (w tym z cmentarzy) oraz inne odpady komunalne (zmieszane) 20 0301 – 715,00 Mg, b) tworzywa sztuczne 20 01 39 – 87,50 Mg c) szkło 20 01 02 – 63,50 Mg, d) papier i tektura 20 01 01 – 15,00 Mg, e) odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 – 50,00 Mg f) wielkogabarytowe 20 03 07 – 60,00 Mg, g) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 20 01 36, 16 02 16– 8,50 Mg, h) inne nie wymienione fakcje zbierane w sposób selektywny 20 01 99– 50,00 Mg, i) przeterminowane leki 20 01 32 – 0,03 Mg, j) odpady z betonu, gruzu ceglanego, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (17 01 01, 17 01 02, 17 01 07) – 100,00 Mg B. DANE CHARAKTERYZUJĄCE ZAMÓWIENIE: Powierzchnia Miasta i Gminy Młynary wynosi 15 841 ha. Na terenie miasta i gminy zlokalizowanych jest 29 miejscowości, w tym teren miasta. Wykaz nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami przedstawia załącznik Nr 1 do umowy. Dodatkowe punkty (brak nr porządkowych): wiata edukacyjna przy drodze leśnej Gardyny-Stare Siedlisko, parking leśny przy drodze powiatowej Młynary-Milejewo pomiędzy miejscowościami Podgórze-Nowe Monasterzysko, PERN Baza Paliw Nr 12 w Kurowo Braniewskie, GREENYARD HORTICULTURE POLAND Sp. z o.o. Rucianka, kościół Zastawno, PKP – stacja kolejowa nastawnia, dwa Cmentarze Komunalne w Młynarach przy ul. Warszawskiej, Cmentarze Parafialne - w Błudowie i Zastawnie, Karszewo – koło witacza, Orlik ul. Dworcowa oraz kosze uliczne w ilości 38 szt. usytuowane na terenie Gminy Młynary oraz kosze uliczne w ilości 65 szt. ustawione w Młynarach przy ulicach – Dworcowa, 1 Maja, Ogrodowa, Kwiatowa, Rynek, skrzyżowanie ul. Styczniowej i Traugutta, skwery przy ul. Konopnickiej i Chopina, parking przy skrzyżowaniu ul. Kościelnej z Langiewicza oraz w parku „Majowy Gaj” przy ul. 1 Maja (miejsca usytuowania koszy ulicznych przedstawia załącznik Nr 2 do umowy). Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Młynary dostępny jest na stronie internetowej http://bip.mlynary.pl w zakładce „Gospodarka odpadami”, podkategoria „Uchwały Rady Miejskiej w Młynarach”. C. OBOWIĄZKI WYKONAWCY: 1) Obowiązki Wykonawcy zostały opisane w projekcie umowy stanowiącej załącznik Nr 8 SIWZ. 2) Zamawiający zaleca zapoznanie się z warunkami terenowymi związanymi z realizacją zamówienia. 3. Wymagania Zamawiającego w związku z w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych. 1) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności kierowcy pojazdów przystosowanych do odbioru odpadów komunalnych, tj. osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320), o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. 2) Sposób dokumentowania zatrudnionych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz sankcji z tytułu nie spełnienia tych wymagań określono w projekcie umowy, stanowiącym załącznik Nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90533000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach