Przetargi.pl
Utworzenie dodatkowego wejścia do szatni w istniejącym budynku Gimnazjum w Gnojnie

Gmina Gnojno ogłasza przetarg

 • Adres: 28-114 Gnojno, Gnojno 145
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0413532038 , fax. 0413532038
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gnojno
  Gnojno 145 145
  28-114 Gnojno, woj. świętokrzyskie
  tel. 0413532038, fax. 0413532038
  REGON: 29101006200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.gminy.com.pl/gnojno/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie dodatkowego wejścia do szatni w istniejącym budynku Gimnazjum w Gnojnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania polegającego na utworzeniu dodatkowego wejścia do szatni w istniejącym budynku Gimnazjum w Gnojnie. Na wykonanie zadania składa się następujący zakres robót: - wykonanie robót w istniejącym korytarzu komunikacyjnym - utworzenie komunikacji z terenu działki - wykonanie muru oporowego, podestu oraz schodów zewnętrznych - wykonanie dachu ochronnego Szczegółowy zakres robót zawiera projekt budowlany
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieśc wadium w wysokości 1.000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.gminy.com.pl/gnojno/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach