Przetargi.pl
ŚWIADCZENIE W ROKU 2011 USŁUG OPIEKUŃCZYCH - PODSTAWOWYCH I SPECJALISTYCZNYCH - W DOMACH PODOPIECZNYCH MOPS W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. ogłasza przetarg

 • Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Żabia 31
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-41 265 10 93 , fax. 0-41 265 22 51
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św.
  ul. Żabia 31 31
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-41 265 10 93, fax. 0-41 265 22 51
  REGON: 00367586200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.arl.ostrowiec.pl/bip/mops
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚWIADCZENIE W ROKU 2011 USŁUG OPIEKUŃCZYCH - PODSTAWOWYCH I SPECJALISTYCZNYCH - W DOMACH PODOPIECZNYCH MOPS W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST CODZIENNE ŚWIADCZENIE NA PRZESTRZENI ROKU 2011 USŁUG OPIEKUŃCZYCH, W TYM USŁUG SPECJALISTYCZNYCH, W DOMU OSÓB SAMOTNYCH, KTÓRE Z POWODU WIEKU, CHOROBY LUB INNYCH PRZYCZYN WYMAGAJĄ POMOCY INNYCH OSÓB.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 853100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.arl.ostrowiec.pl/bip/mops

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach