Przetargi.pl
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Remont i adaptacja budynku muzeum przy ul. Rynek 3 w Kielcach w ramach projektu Modernizacja oraz wyposażenie Kamienicy pod Trzema Herbami przy ul. Rynek 3/5 w Kielcach, z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu Kultur współfinasowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Świeotkrzyskiego na lata 2007-2013, programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Świętokrzyskiego

Muzeum Narodowe w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-010 Kielce, Pl. Zamkowy 1
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3444014 , fax. 041 3448261
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe w Kielcach
  Pl. Zamkowy 1 1
  25-010 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3444014, fax. 041 3448261
  REGON: 29117071300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Remont i adaptacja budynku muzeum przy ul. Rynek 3 w Kielcach w ramach projektu Modernizacja oraz wyposażenie Kamienicy pod Trzema Herbami przy ul. Rynek 3/5 w Kielcach, z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu Kultur współfinasowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Świeotkrzyskiego na lata 2007-2013, programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Świętokrzyskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Remont i adaptacja budynku muzeum przy ul. Rynek 3 w Kielcach oraz sprawowania nadzoru autorskiego nad projektem. 2. Zakres opracowania projektu wielobranżowego projektu obejmuje: 2.1. Prace przedprojektowe 1) inwentaryzacje budowlaną do celów projektowych 2) projekt koncepcji rozwiązań architektonicznych wynikających z programu funkcjonalno-użytkowego 2.2. Projekt budowlano- wykonawczy wielobranżowy tj; 1) Zagospodarowania terenu 2) Architektoniczny 3) Konstrukcyjno-budowlany 4) Aneksu ppoż do projektu 5) Instalacje elektryczne a w tym ( połączeń wyrównawczych, oświetlenia podstawowego adm.-nocnego, i ekspozycyjnego ,oświetlenia ewakuacyjnego, gniazd wtykowych i jednofazowych 230V, instalacji siły /3 fazy /, zasilania instalacji wentylacji i klimatyzacji, zasilenia sterowania istniejącej kotłowni, ogrzewania przeciwoblodzeniowego rynien, zasilenia systemu oddymiającego wynikającego z aneksu ppoż., rozdzielnic wewnętrznych, zasilania napięciami gwarantowanymi, ochrony przeciwporażeniowej), 6) Instalacji zabezpieczających ( systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru /SAP /, telewizji przemysłowej i dozorowej wewnętrznej i zewnętrznej (CCTV ), systemu wykrywania włamania i napadu (SWiN lub IA, ) integracji systemów bezpieczeństwa (LSM )w tym zarządzania kluczami 7) Instalacje teletechniczne i teleinformatyczne a w tym (,sieci logicznej komputerowej-lokalnej i multimedialnej ,telefonicznej, sterowania oddymiania ppoż., sterowania wentylacją mechaniczna i klimatyzacją ,domofonowa sterowania windy. 8) Instalacja wodociągowa (wody zimnej, wody ciepłej, pożarowa / 9) Kanalizacji sanitarnej 10) Instalacji CO (rozbudowa istniejącej sieci wewnętrznej na poddaszu i w piwnicach ) 11) Instalacji wentylacji i klimatyzacji 12) Instalacji systemu oddymiania 13) Informacja BIOZ do projektów branżowych 14) Kosztorysy robót budowlanych (przedmiary robót wg branż ,kosztorysy inwestorskie) 15) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - według branż.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 2000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mnki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach