Przetargi.pl
Dostawa tablic rejestracyjnych w roku kalendarzowym 2011 oraz nieodpłatny odbiór i utylizacja wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych

Gmina Kielce ogłasza przetarg

 • Adres: 25-303 Kielce, Rynek 1
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3676144 , fax. 41 3676141; 3676353
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kielce
  Rynek 1 1
  25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3676144, fax. 41 3676141; 3676353
  REGON: 29100934300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa tablic rejestracyjnych w roku kalendarzowym 2011 oraz nieodpłatny odbiór i utylizacja wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający przewiduje dostawę tablic rejestracyjnych do siedziby Zamawiającego w następujących ilościach: - tablice rejestracyjne samochodowe jednorzędowe i dwurzędowe - 29 000 sztuk - tablice motocyklowe - 500 sztuk - tablice motorowerowe - 500 sztuk Ilość zamawianych tablic rejestracyjnych może ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 147210001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 5.700,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy siedemset 00/100). 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach