Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego do obiektów na terenie Gminy Strawczyn na rok 2011

Gmina Strawczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 26-067 Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3038002 , fax. 041 3038157
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strawczyn
  ul. Stefana Żeromskiego 16 16
  26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3038002, fax. 041 3038157
  REGON: 29101079000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://strawczyn.4bip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego do obiektów na terenie Gminy Strawczyn na rok 2011
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego do obiektów na terenie Gminy Strawczyn na rok 2011 w ilości 40 000 litrów wyłącznie do celów grzewczych. w tym: 1) dostawa oleju opałowego do UG w Strawczynie w ilości 25 000 litrów 2) dostawa oleju opałowego do Świetlicy Wiejskiej w Strawczynku w ilości 8 000 litrów 3) dostawa oleju opałowego do Świetlicy Wiejskiej w Oblęgorze w ilości 7 000 litrów. Olej opałowy musi posiadać następujące parametry: - wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg - minimalna temperatura zapłonu 56 ?C - zawartość siarki max. 0,1 % (m/m) - temperatura płynięcia max. - 20 ?C - gęstość w temperaturze 15 ?C max. 860 kg/m? Miejsce dostawy oraz informacje dotyczące dostaw - loco pojemniki Zamawiającego - dostawa oleju opałowego do UG w Strawczynie w ilości 25 000 litrów - dostawa oleju opałowego do Świetlicy Wiejskiej w Strawczynku w ilości 8 000 litrów - dostawa oleju opałowego do Świetlicy Wiejskiej w Oblęgorze w ilości 7 000 litrów. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć opał własnym środkiem transportu na swój koszt. Termin dostawy winien wynosić maksymalnie 3 dni od daty zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego. Olej dostarczany będzie etapowo sukcesywnie w miarę potrzeb na zgłoszenie Zamawiającego w godz.7.30.-15.30. w dniu roboczym. Zbliżone wielkości jednorazowego zamówienia oraz wielkości pojemników: - UG w Strawczynie 6000 litrów posiada 4 pojemniki o pojemności 2. 000 litrów, Świetlica Wiejska w Strawczynku 1.000 litrów, posiada 1 pojemnik o pojemności 1000 litrów Świetlica Wiejska w Oblęgorze 750 litrów, posiada 1 pojemnik o pojemności 750 litrów. Rozładunek winien się odbywać przy zastosowaniu pompy przy autocysternie zawierającej legalizowany licznik. Dostarczona ilość oleju opałowego fakturowana będzie w litrach w temperaturze referencyjnej 15?C i potwierdzona wydrukiem z autocysterny. Cena oferty zostanie obliczona na podstawie ceny producenta oleju netto podanej w jego cenniku oraz podatku VAT z dnia 06.12.2010 r. Wysokość marży, bądź upustów jest stała w trakcie trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości zakupu oleju, z uwagi na faktyczne potrzeby.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 1.000 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc złotych) zgodnie z rozdz. IX siwz

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach