Przetargi.pl
Zakup mobilnego dostępu do internetu wraz ze sprzętem dla Radnych Rady Miejskiej w Starachowicach

Gmina Starachowice ogłasza przetarg

 • Adres: 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 273 82 75 , fax. 41 273 82 75
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Starachowice
  ul. Radomska 45 45
  27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 273 82 75, fax. 41 273 82 75
  REGON: 29100989200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.um.starachowice.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup mobilnego dostępu do internetu wraz ze sprzętem dla Radnych Rady Miejskiej w Starachowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup mobilnego dostępu do internetu wraz ze sprzętem dla Radnych Rady Miejskiej w Starachowicach. Zakres przedmiotu zamówienia szczegółowo określa załącznik  nr 1 do SIWZ. Wymagania ogólne: a) Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby zamawiającego, b) Dostarczony przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi obowiązujących norm i przepisów, c) Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt komputerowy na okres 36 miesięcy, d) Podanie przez zamawiającego producenta lub symbolu katalogowego wskazującego producenta służy jedynie do określenia wymogów dla danego materiału lub urządzenia. Dopuszczalne jest zastosowanie innego materiału lub urządzenia równoważnego o nie gorszych parametrach technicznych i jakościowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642150006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz.596 i Nr 216, poz. 1824). Wadium w wysokości : 1 500,00 zł należy wnieść: 1) w pieniądzu - przelewem na konto nr 17102026740000210200033225 Bank PKO BP SA Oddział I w Ostrowcu Świętokrzyskim tytułem: WADIUM na przetarg Zakup mobilnego dostępu do internetu wraz ze sprzętem dla Radnych Rady Miejskiej w Starachowicach - z takim wyliczeniem, aby wpłynęło na rachunek Zamawiającego najpóźniej w terminie złożenia oferty (wniesienie wadium przelewem oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego); 2) w innych formach - w terminie składania oferty. Oryginał dokumentu zdeponować w kasie (w kopercie zaadresowanej na Urząd Miejski, Kasa ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, z dopiskiem WADIUM na przetarg Zakup mobilnego dostępu do internetu wraz ze sprzętem dla Radnych Rady Miejskiej w Starachowicach, kopię dokumentu dołączyć do oferty). Potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopie przelewów oraz kopie dokumentów dotyczących innych niż w pieniądzu form wadium, należy dołączyć do oferty najpóźniej w terminie jej składania. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.starachowice.pl/public/?id=85863
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną