Przetargi.pl
Konserwacja i utrzymanie w stanie sprawności sieci oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Starachowice w 2011 r.

Gmina Starachowice ogłasza przetarg

 • Adres: 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 273 82 75 , fax. 41 273 82 75
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Starachowice
  ul. Radomska 45 45
  27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 273 82 75, fax. 41 273 82 75
  REGON: 29100989200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.um.starachowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja i utrzymanie w stanie sprawności sieci oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Starachowice w 2011 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę usługi polegającej na prowadzeniu na terenie miasta Starachowice konserwacji mającej na celu utrzymanie w stanie sprawności urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego w zakresie dotyczącym: elementów związanych z ochroną przeciwporażeniową, opraw (przewody ochronne, uziemienia), osprzętu oraz przewodów zasilających oprawy od linii kablowych, przewodów oświetleniowych w przypadku oświetlenia podwieszonego, w których występuje wspólny przewód neutralny N lub ochronno-neutralny PEN (w zależności od układu pracy sieci nn) dla obwodów nn i obwodów oświetlenia, aparatury sterującej, zasilającej i zabezpieczającej linie oświetlenia w skrzyniach i tablicach oświetlenia w stacjach 15/04 kV, skrzynkach oświetlenia zabudowanych na słupach linii napowietrznych nn i szafach kablowych oświetlenia, wydzielonych linii kablowych i napowietrznych oświetlenia (słupy, kable, przewody zasilające w linii oświetlenia) Konserwacją i utrzymaniem w stanie sprawności objęte są wszystkie obwody oświetleniowe w Starachowicach, łącznie z obwodami: oświetlenia parkowego zlokalizowanymi: pasaż pieszy pomiędzy ulicami: Al. Armii Krajowej, Partyzantów i Mrozowskiego; ul. Harcerska; pasaż pieszy od ul. Akacjowej do ul. Iglastej; ulice Miedziana, Staszica wraz z zejściami do Armii Krajowej; pasaż pieszy Staffa; schody przy ul. Wojska Polskiego (obok SSM); pasaż pieszy od ul. Marsz. Piłsudskiego do ul. Rogowskiego; pasaż pieszy od ul. 1-go Maja do ul. Mickiewicza; pasaż pieszy od ul. 1-go Maja do ul. Zakładowej; ul. Dwernickiego, oświetlenia ulicznego zasilanego z obcych stacji transformatorowych z układami pomiarowymi i sterowaniem nie należącym do Rejonowego Zakładu Energetycznego Skarżysko, tj: ul. Krańcowa, ul. Składowa, ul. Batalionów Chłopskich. Liczba punktów oświetlenia ulicznego i parkowego dla celów rozliczeniowych wynosi 3.600 (w tym oświetlenia parkowego -220 szt.). Konserwacja sieci oświetlenia ulicznego, w tym również wykonywanie prac eksploatacyjnych w zakresie określonym harmonogramem, uzgodnionym z właścicielem urządzeń tj. Rejonowym Zakładem Energetycznym Skarżysko (dalej RZE), w zależności od potrzeb obejmuje: wymianę niesprawnych źródeł światła, wymianę i naprawę uszkodzonych elementów opraw, regulację położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników, czyszczenie opraw, mycie kloszy i odbłyśników, wymianę niesprawnych bezpieczników, przegląd, konserwację i wymianę wyeksploatowanych złącz kablowych w latarniach wydzielonej sieci, konserwację słupów, wysięgników, przewieszek, konstrukcji wsporczych, malowanie słupów stalowych i wysięgników oświetlenia wydzielonego, malowanie szaf oświetleniowych (sterowniczych), uzupełnianie opisów, prostowanie pochylonych słupów i wysięgników oświetlenia wydzielonego, uzupełnianie i konserwacja zamknięć skrzynek, wnęk słupowych itp., przegląd i konserwację aparatury łączeniowej i sterowniczej, czyszczenie i konserwację tablic i rozdzielczych, regulację zegarów sterowniczych, wymianę niesprawnych urządzeń sterowniczych (zegarów, styczników, gniazd bezpiecznikowych itp.), wymianę uszkodzonych przewodów w słupach oświetleniowych i wysięgnikach, usuwanie zwarć na liniach napowietrznych nn, regulację zwisów przewodów oświetlenia ulicznego, lokalizację i naprawę uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetleniowe, naprawę zerwanych lub uszkodzonych przewodów oświetlenia ulicznego w sieci podwieszonej, zabezpieczenie urządzeń uszkodzonych przez osoby trzecie, np. w wyniku kolizji drogowych (słupów oświetlenia wydzielonego, opraw, kloszy, daszków, szaf oświetleniowych itp.), kontrolę sprawności oświetlenia na terenie gminy, wykonywanie pomiarów napięć i obciążeń, pomiary eksploatacyjne (rezystancji uziemień ochronnych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej), prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej oświetlenia ulicznego w tym zapisów dot. wykonanych prac konserwacyjnych, przyjmowania zgłoszeń i reklamacji dotyczących niesprawności oświetlenia ulicznego, wymiana uszkodzonych skrzynek sterowania oświetleniem ulicznym podwieszonych na słupach linii napowietrznych nn. - maksimum 10, wymiana urządzeń uszkodzonych przez osoby trzecie, np. w wyniku kolizji drogowych ( słupów oświetlenia wydzielonego, opraw, kloszy, daszków, szaf oświetleniowych itp.) - maksimum - 15 szt. (w tym dwa słupy: przy Al. Wyzwolenia obok stacji benzynowej Statoil; przy ul. Radomskiej przed MZK ), poprawa rezystancji uziemień opraw oświetleniowych, Prace powyższe winny być wykonywane w terminach wynikających z obowiązujących przepisów, przeprowadzonych ocen stanu technicznego urządzeń, utrzymania wymogów bezpieczeństwa i w oparciu o prowadzoną dokumentację eksploatacyjną lub na wniosek Zamawiającego. Prace eksploatacyjne odbierane będą przez komisję złożoną z przedstawicieli Zamawiającego oraz RZE po wcześniejszym zgłoszeniu przez Wykonawcę do RZE ich wykonanie. Do zgłoszenia wykonania prac eksploatacyjnych Wykonawca załącza stosowane przez RZE: a) Protokół pomiarów wybiorczości zabezpieczeń, b) Protokół badania uziemienia. Każdorazowo po naprawie linii kablowej Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić i przekazać do RZE przed załączeniem obiektu, stosowany przez RZE Protokół badania linii kablowej Prace konserwacyjne oświetlenia drogowego Wykonawca winien wykonywać bez wyłączania linii nn, stosując w szerokim zakresie technologię prac pod napięciem (PPN). W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, wymagających wyłączenia linii, Wykonawca zobowiązany będzie do: a) powiadomienia RZE o planowanym terminie wykonywania prac z tygodniowym wyprzedzeniem, b) przystąpienia do prac jedynie po wyłączeniu przez pracowników Pogotowia Energetycznego linii nn i dopuszczeniu wykonawcy do pracy po uprzednim uzyskaniu polecenia na pracę i uiszczeniu opłaty za dopuszczenie do pracy zgodnie z punktem nr 9 w załączniku nr 1 do SIWZ: Zasady Współpracy, c) powiadomienia RZE o zakończeniu prac i gotowości urządzeń do załączenia pod napięcie. Uwagi: 1) Wykonawca zobowiązany będzie, przed podjęciem się realizacji zamówienia, do zawarcia z RZE porozumienia o Zasadach współpracy (załącznik nr 1 do SIWZ) 2) Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji eksploatacyjnej oświetlenia. 3) Realizacją przedmiotu zamówienia mogą zajmować się wyłącznie osoby, które posiadają aktualne świadectwa kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21.05.2003 r. nr 89 poz. 828 późniejszymi zmianami) w zakresie: dozoru - dla kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie konserwacji, napraw, czynności kontrolno-pomiarowych i montażu urządzeń oświetlenia drogowego; eksploatacji - dla wykonujących prace w zakresie konserwacji - czynności związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń oświetlenia drogowego - posiadające dodatkowo uprawnienia w zakresie wykonywania prac pod napięciem (PPN),
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 502321001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz.596 i Nr 216, poz. 1824). Wadium w wysokości: 4 000,00 zł należy wnieść: 1) w pieniądzu - przelewem na konto nr 17102026740000210200033225 Bank PKO BP SA Oddział I w Ostrowcu Świętokrzyskim tytułem: WADIUM na przetarg Konserwacja i utrzymanie w stanie sprawności sieci oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Starachowice w 2011 r. - z takim wyliczeniem, aby wpłynęło na rachunek Zamawiającego najpóźniej w terminie złożenia oferty (wniesienie wadium przelewem oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego); 2) w innych formach - w terminie składania oferty. Oryginał dokumentu zdeponować w kasie (w kopercie zaadresowanej na Urząd Miejski, Kasa ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, z dopiskiem WADIUM na przetarg Konserwacja i utrzymanie w stanie sprawności sieci oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Starachowice w 2011 r., kopię dokumentu dołączyć do oferty). Potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopie przelewów oraz kopie dokumentów dotyczących innych niż w pieniądzu form wadium, należy dołączyć do oferty najpóźniej w terminie jej składania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.starachowice.pl/public/?id=85863
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach