Przetargi.pl
Utwardzenie terenu na działce nr 614/1 przy budynku rekreacyjno - hotelowym Stadionu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich

Gmina Strzelce Krajeńskie ogłasza przetarg

 • Adres: 66-500 Strzelce Krajeńskie, Al. Wolności 48
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7631130 w. 235 , fax. 095 7633294
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strzelce Krajeńskie
  Al. Wolności 48 48
  66-500 Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie
  tel. 095 7631130 w. 235, fax. 095 7633294
  REGON: 21096676300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzelce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utwardzenie terenu na działce nr 614/1 przy budynku rekreacyjno - hotelowym Stadionu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Utwardzenie terenu na działce nr 614/1 przy budynku rekreacyjno - hotelowym Stadionu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści IDW przedmiotem zamówienia I opisany w Tomie III SIWZ. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). Teren opracowania znajduje się w zachodniej części Strzelec Krajeńskich w odległości około 500 m od ronda w centrum miasta, na południe od drogi nr 156 w kierunku Barlinka. Działka nr 614/1, na której wykonywane są prace projektowe znajduje się pomiędzy ul. Cmentarną (dz. nr 593 - droga gminna), a ul. Sportową (dz. nr 682/1 - droga wojewódzka nr 156). Na terenie działki zlokalizowany jest budynek rekreacyjno - hotelowy Stadionu Miejskiego oraz budynek Hotelu Łucznik. Wzdłuż budynku hotelu przebiega istniejący chodnik z kostki betonowej o szerokości około 2,0 m. Dojazd do budynków odbywa się istniejącą drogą gruntową, utwardzaną żużlem o szerokości 5,60 m. Droga dojazdowa rozpoczyna się od ulicy Sportowej i obramowana jest krawężnikiem betonowym. Rzędne wysokościowe terenu w miejscu planowanej inwestycji od 76,15 - 78,20 m n.p.m. Teren, na którym są projektowany jest plac postojowy nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie jest objęty ochroną konserwatorską. Zaprojektowano utwardzenie terenu bezpośrednio przed budynkiem rekreacyjno -hotelowym o powierzchni wynoszącej 351,9 m2w całości zlokalizowany na działce nr 614/1. Teren pod planowane utwardzenie aktualnie jest nawierzchnią gruntową utwardzoną żużlem. Utwardzenie ma nieregularny kształt, dostosowany do istniejącej zabudowy. Projektowane utwardzenie terenu zlokalizowane jest pomiędzy istniejącą drogą dojazdową żużlową a ogrodzeniem przedzielającym istniejący plac gruntowy na 2 części. Obramowanie utwardzenia terenu od strony terenów zielonych wykonać należy krawężnikiem betonowym ulicznym, a od strony istniejących nawierzchni żużlowych opornikiem betonowym. Przy projektowaniu konstrukcji utwardzenia terenu założono kategorię ruchu - KR1. Grunty podłoża należą do grupy G4 i G2 - przy dobrych warunkach wodnych. Dla omawianego utwardzenie terenu na dz. nr 614/1 zaprojektowano dwa warianty konstrukcji nawierzchni. Projektant, ze względu na małą powierzchnię placu zaleca wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. Poszczególne warstwy przedstawiają się następująco : - kruszywo naturalne, stabilizowane mechanicznie grubości 10 cm, - kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm = 2,5 MPa, grubości 25 cm, - kruszywo łamane stabilizowane mech. o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 15 cm, - podsypka cementowo - piaskowa grubości 3 cm, - kostka betonowa grubości 8 cm. Roboty ziemne ograniczają się do wykonania koryta. Przy założonej konstrukcji utwardzenia średnia głębokość koryta wynosić będzie 0,6 m, a dla powierzchni utwardzenia terenu 351,9 m2, należy wykopać 211,14 m3 gruntu. Inwestycja związana będzie również z robotami rozbiórkowymi - usunięcie 38 m krawężnika betonowego. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Tomie III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.strzelce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach