Przetargi.pl
Dostawa dwóch samochodów osobowych dla Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą

Miasto KOstrzyn nad Odrą ogłasza przetarg

 • Adres: 66-470 Kostrzyn, ul. Graniczna 2
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 727 81 47
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto KOstrzyn nad Odrą
  ul. Graniczna 2 2
  66-470 Kostrzyn, woj. lubuskie
  tel. 95 727 81 47
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kostrzyn.um.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa dwóch samochodów osobowych dla Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych: samochód 8 osobowy oraz samochód 5 osobowy dla Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą. 2.Przedmiot zamówienia będzie dostarczony do siedziby Zamawiającego. 3.Wykonawca zapewni obsługę serwisową w odległości maksymalnej do 100 km od siedziby Zamawiającego, na zakupiony samochód w okresie gwarancyjnym oraz dostawę części zamiennych do zaproponowanych samochodów. 4.Samochody muszą posiadać książkę gwarancyjną w języku polskim oraz książkę obsługi w języku polskim. 5. Przedmiot zamówienia powinien posiadać gwarancję na: - prawidłowe funkcjonowanie samochodów liczone od dnia zakupu - bez limitu kilometrów ( co najmniej 2 lata) - powłokę lakierniczą na okres minimum 3 lata - perforację blach na okres minimum 10 lat 6.Oferowane samochody powinny być fabrycznie nowe, nienoszące śladów uszkodzeń i użytkowania bez wad jakościowych i ilościowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kostrzyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach