Przetargi.pl
Utwardzenie placu manewrowego i jezdni drogi wewnętrznej przy budynkach mieszkalnych ul. Okrężna 1a i 3 w Piechcinie

Gmina Barcin ogłasza przetarg

 • Adres: 88190 Barcin, ul. Artylerzystów
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 383 41 55 , fax. 0 52 383 41 43
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Barcin
  ul. Artylerzystów 9
  88190 Barcin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 383 41 55, fax. 0 52 383 41 43
  REGON: 9235117900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.barcin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utwardzenie placu manewrowego i jezdni drogi wewnętrznej przy budynkach mieszkalnych ul. Okrężna 1a i 3 w Piechcinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie jezdni placu manewrowego drogi wewnętrznej oraz przebudowa chodnika na terenie działek nr 24/1, 22/54 i 22/55 ul. Okrężna, obręb ewidencyjny Piechcin gm. Barcin. Jezdnia - wykonać z kostki betonowej grubości 8 cm Place nawierzchnia placów z płyt ażurowych na podbudowie z kruszyw. Chodnik ułożyć nowy z kostki betonowej szarej grubości 6 cm
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Formularz oferty 2)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1a i b. części X SIWZ.3)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4)W celu oceny, dysponowania niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a)zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d)czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5)Pełnomocnictwo - wykonawcy występujący wspólnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach