Przetargi.pl
Budowa mikroinstalacji prosumenckich (kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne) na budynkach na terenie gminy Papowo Biskupie. Montaż 62 instalacji solarnych, mikroinstalacji do produkcji energii cieplnej – ciepła woda użytkowa) na budynkach mieszkalnych

Gmina Papowo Biskupie ogłasza przetarg

 • Adres: 86221 Papowo Biskupie, Papowo Biskupie
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 566 768 101 , fax. 566 768 101
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Papowo Biskupie
  Papowo Biskupie 128
  86221 Papowo Biskupie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 566 768 101, fax. 566 768 101
  REGON: 87111852000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.papowobiskupie.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa mikroinstalacji prosumenckich (kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne) na budynkach na terenie gminy Papowo Biskupie. Montaż 62 instalacji solarnych, mikroinstalacji do produkcji energii cieplnej – ciepła woda użytkowa) na budynkach mieszkalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Montaż 62 instalacji solarnych mikroinstalacji do produkcj energii cieplnej – ciepła woda użytkowa) na budynkach . 1.Zadanie zostało podzielone w projekcie na 3 grupy: 1/Grupa 1 -Przedmiotem opracowania jest dostawa i montaż instalacji z kolektorami słonecznymi, przeznaczonej do wspomagania ogrzewania wody użytkowej we współpracy z kotłem węglowym / gazowym instalacji cwu i co w budynkach mieszkalnych zamieszkałych przez 2-3 osoby. Opracowanie obejmuje część technologiczną instalacji CWU systemu słonecznego, składającego się z 2 kolektorów słonecznych, płaskich, biwalentnego podgrzewacza pojemnościowego wody i pozostałych urządzeń stanowiących całość instalacji. Instalacja solarna CWU będzie współpracowała z kotłem co w budynkach mieszkalnych. W grupie 1 przewiduje się montaż instalacji solarnych w 16 budynkach . 2/Grupa 2- Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji z kolektorami słonecznymi przeznaczonej do wspomagania ogrzewania wody użytkowej we współpracy z kotłem węglowym instalacji cwu i co w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zamieszkałych przez 4-5 osób. Opracowanie obejmuje część technologiczną instalacji CWU systemu słonecznego, składającego się z 3 kolektorów słonecznych, płaskich, biwalentnego podgrzewacza pojemnościowego wody i pozostałych urządzeń stanowiących całość instalacji. Instalacja solarna CWU będzie współpracowała z kotłem węglowym. W grupie 2 przewiduje się montaż instalacji solarnych w 35 budynkach. 3/Grupa 3- Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji z kolektorami słonecznymi przeznaczonej do wspomagania ogrzewania wody użytkowej we współpracy z kotłem węglowym instalacji cwu i co w budynkach mieszkalnych zamieszkałych przez 6-7 osób. Opracowanie obejmuje część technologiczną instalacji CWU systemu słonecznego, składającego się z 4 kolektorów słonecznych, płaskich, biwalentnego podgrzewacza pojemnościowego wody i pozostałych urządzeń stanowiących całość instalacji. Instalacja solarna CWU będzie współpracowała z kotłem węglowym. W grupie 3 przewiduje się montaż instalacji solarnych w 11 budynkach . Lokalizacja –wg wykazu nieruchomości okrełlonych w form. ofertowy zał.nr 1. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zawiera dokumentacja projektowa (zał.nr 8) opracowana przez PRACOWNIĘ PROJEKTOWO - INWESTYCYJNĄ INŻYNIERIA SANITARNA - Sławomir Matuszak ul. Rynek 25 86-200 Chełmno ,w tym -projekt budowlany -specyfikacje techniczne, -przedmiary, -zestawienie właścicieli nieruchomości i budynków W zestawieniu właścicieli nieruchomości i budynków ,projektant dokonał w grupach j.w. dodatkowego podziału na budynki objęte 8% i 23% stawką podatku VAT.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09331100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium-12000.00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie Informacje dodatkowe
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, dołącza zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zobowiązanie tych podmiotów winno być złożone w oryginale) – wzór zał. nr 5 do SIWZ. Wykonawca (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) w terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji o której mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp ,przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ,o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz z oświadczeniem, wykonawca może przedłożyć dowody że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w formie oryginału. W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez niego pełnomocnik.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach