Przetargi.pl
Utwardzenie drogi wewnętrznej w m. Parnowo poprzez ułożenie płyt betonowych typu JOMB

Gmina Biesiekierz ogłasza przetarg

 • Adres: 76-039 Biesiekierz, Biesiekierz
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 31 80 310 , fax. 94 31 80 940
 • Data zamieszczenia: 2019-04-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Biesiekierz
  Biesiekierz 103
  76-039 Biesiekierz, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 31 80 310, fax. 94 31 80 940
  REGON: 33092053500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.biesiekierz.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utwardzenie drogi wewnętrznej w m. Parnowo poprzez ułożenie płyt betonowych typu JOMB
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Utwardzenie drogi wewnętrznej w m. Parnowo poprzez ułożenie płyt betonowych typu JOMB na działkach 304 i 273. 2. Niniejsze zamówienie jest dofinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach finansowania zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych na rok 2019. 3. Przedmiotowe zamówienie obejmuje następujący zakres robót budowlanych: 1) roboty przygotowawcze: a) roboty pomiarowe, b) roboty rozbiórkowe; 2) roboty drogowe: a) rozbiórka elementów dróg, b) roboty ziemne, c) wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, d) wykonanie warstwy odcinającej, e) wykonanie nawierzchni z płyt drogowych typu JOMB, f) wykonanie podbudowy z kruszyw; 3) roboty wykończeniowe: a) humusowanie. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowej stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ, w skład której wchodzą:  opis techniczny  przekrój konstrukcyjny  przedmiar robót Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i służy zobrazowaniu skali robót budowlanych, ma za zadanie pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów zamówienia. 5. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy. 6. Przed rozpoczęciem robót, najpóźniej w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca obowiązany jest sporządzić harmonogram realizacji robót, który będzie podlegał akceptacji Zamawiającego na zasadach określonych w Projekcie Umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 7. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie objętym zamówieniem w celu zapoznania się z warunkami prowadzenia budowy, jego otoczeniem, jak również w celu uzyskania innych informacji potrzebnych do sporządzenia oferty z należytą starannością. 8. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z własnych materiałów. 9. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 10. Zastosowane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. 11. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe, nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 12. Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami i decyzjami, wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót i sztuką budowlaną oraz umową. 13. Wykonawca zobowiązany jest do : 1) przedstawienia Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy harmonogramu realizacji robót, 2) przedstawienia Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy wykazu osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia w oparciu o umowę o pracę, 3) dostarczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy kopii opłaconej polisy OC, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z realizacją przedmiotu zamówienia na sumę nie mniejszą niż cena ofertowa brutto na cały okres realizacji zamówienia i utrzymywania ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy, 4) współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zamówienia, 5) oznakowania i utrzymywania tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas budowy miejsca robót zgodnie z zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., nr 220, poz. 2181 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 784 z późn. zm.), 6) utrzymywania w trakcie realizacji robót terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz składowania i usuwania wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, a także niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, 7) każdorazowego uzgodnienia Zamawiającym z Zamawiającym sposobu utylizacji lub miejsca składowania materiałów pochodzących z rozbiórki, 8) wykonania na własny koszt tymczasowego doprowadzenie wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót, 9) wykonania i utrzymania niezbędnego zaplecza budowy, strzeżenia mienia znajdującego się na jej terenie oraz wykonania niezbędnego zabezpieczenia budowy, 10) uporządkowania terenu robót po zakończeniu realizacji zamówienia, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji i przekazania uporządkowanego terenu Zamawiającemu w terminie odbioru robót, 11) udzielenia min. 5 – letniej rękojmi i 5 – letniej gwarancji na przedmiot zamówienia. 14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robot i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z realizacja przedmiotu zamówienia. 15. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę: Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający, w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę (i odpowiednio podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 917 z późn. zm.) osób wykonujących prace ogólnobudowlane, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne i roboty wykończeniowe. 16. Ustalenie wymiaru czasu pracy pracowników i liczby osób zatrudnionych pozostaje w gestii Wykonawcy. 17. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. 18. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia w oparciu o umowę o pracę. Wykaz zawierać musi informacje jednoznacznie wskazujące stanowisko pracownika oraz zakres wykonywanych przez niego czynności. 19. Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego (faksem, emailem) udowodnić zatrudnienie na umowę o pracę wskazanych w wykazie osób w terminie 3 dni od dnia wezwania, w szczególności przedstawiając spseudonimizowane umowy o pracę, zaświadczenia świadczące o istnieniu umów o pracę lub oświadczenia tych osób, że pozostają w stosunku pracy. Pseudonimizacja nie dotyczy imienia i nazwiska pracownika, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę oraz wymiaru etatu. 20. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 18 i 19, Zamawiający będzie uprawniony do złożenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ((t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Urząd Gminy w Biesiekierzu nr rachunku: 03 8562 0007 0022 0365 2000 0140 z dopiskiem: Utwardzenie drogi wewnętrznej w m. Parnowo poprzez ułożenie płyt betonowych typu JOMB – Wadium Informacja dla Wykonawcy Zagranicznego IBAN: GBW CPL PP 03 8562 0007 0022 0365 2000 0140 5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego, przy czym musi to nastąpić do terminu składania ofert. 6. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna odpowiednie dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Biesiekierzu, Biesiekierz 103, 76 – 039 Biesiekierz, a kopię dołączyć do oferty. 7. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zgodnie ustawą Pzp, w świetle art. 46 ust. 4a Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Ponieważ jest to nowa okoliczność skutkująca zatrzymaniem wadium przez Zamawiającego – gwarant, udzielający Wykonawcy gwarancji jest zobowiązany taką okoliczność w wystawianym przez siebie dokumencie przewidzieć.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach