Przetargi.pl
Rozbudowa i modernizacja świetlic wiejskich w Bełtnie i Ząbrowie

Gmina Świdwin ogłasza przetarg

 • Adres: 78-300 Świdwin, pl. Konstytucji 3 Maja
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3652015 lub 16 , fax. 943 653 568
 • Data zamieszczenia: 2019-04-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świdwin
  pl. Konstytucji 3 Maja 1
  78-300 Świdwin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3652015 lub 16, fax. 943 653 568
  REGON: 33004376100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.swidwin.ibip.pl/public/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i modernizacja świetlic wiejskich w Bełtnie i Ząbrowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja świetlic wiejskich w Bełtnie i Ząbrowie. Ogólny zakres robót przewidzianych do wykonania: I. Część I – Przebudowa z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Bełtnie: 1. Roboty budowlane obejmujące m.in.: a) Wykonanie ław fundamentowych b) Wykonanie ścian fundamentowych c) Wykonanie ścian nadziemia d) Wykonanie stropu e) Montaż nadproży prefabrykowanych f) Wykonanie wieńców g) Wykonanie schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych h) Wykonanie konstrukcji dachu i) Krycie dachu blacho dachówką j) Montaż okien i drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych k) Docieplenie ścian zewnętrznych l) Ocieplenie ścian fundamentowych m) Wykonanie posadzek n) Wykonanie tynków wewnętrznych 2. Roboty sanitarne obejmujące m.in.: a) Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z armaturą i zbiornikiem bezodpływowym b) Wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody c) Wykonanie instalacji solarnej do produkcji c.w.u. 3. Roboty elektryczne obejmujące m.in.: a) Montaż tablicy rozdzielczej b) Wykonanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych c) Montaż grzejników elektrycznych oraz kurtyny powietrznej nad wejściem II. Część II – Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Ząbrowie: 1. Roboty budowlane obejmujące m.in.: a) Wykonanie nowej posadzki b) Remont wykończenia ścian zewnętrznych oraz stropu c) Malowanie ścian i stropu farbami emulsyjnymi d) Wyłożenie ścian płytkami do wys. 160 cm e) Ocieplenie stropu wełną mineralną f) Wykończenie stropu płytami GKF g) Wykonanie schodów na scenę h) Zamurowanie otworów drzwiowych i) Wzmocnienie konstrukcji dachu j) Wymiana drzwi wewnętrznych 2. Roboty sanitarne obejmujące m.in.: a) Wykonanie instalacji wod - kan. b) Wykonanie instalacji c.o. c) Wykonanie instalacji wody ciepłej i zimnej d) Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej e) Montaż armatury sanitarnej f) Montaż kotła gazowego g) Wykonanie instalacji gazowej 3. Roboty elektryczne obejmujące m.in.: a) Montaż tablicy rozdzielczej b) Montaż instalacji elektrycznej i oświetleniowej c) Montaż instalacji fotowoltaicznej d) Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 3. Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia występuje konkretna norma, europejska ocena techniczna, aprobata, specyfikacja techniczna i systemy referencji technicznej ustanowione przez Polskie oraz Europejskie organy normalizacyjne, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 4. Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia mogą wystąpić nazwy producenta, modelu, symbole, znaki towarowe Zamawiający dopuszcza użycie do wyceny i wbudowania materiałów, urządzeń i technologii innych producentów w stosunku do przywołanych pod warunkiem, że proponowany przez Wykonawcę materiał posiada parametry techniczne i fizyczne takie same lub wyższe jak materiały wskazane w dokumentacji. 5. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów równoważnych w stosunku do wymienionych w dokumentacji projektowej, załączy zestawienie materiałów oferowanych przez wykonawcę, w którym zawrze niezbędne informacje potwierdzające równoważność oferowanych materiałów wraz z załączoną kartą katalogową. Zamawiający uzna materiały za równoważne pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii autora projektu. 6. Przed przystąpieniem do złożenia oferty wskazana jest wizja w terenie. Informacje kontaktowe w sprawie wizji lokalnej znajdują się w dziale O. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 7. Zamawiający udostępnia przedmiar robót w celach informacyjnych, z zastrzeżeniem, że zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne jego błędy czy braki. Załączony przedmiar robót, na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129 ze zm.) nie stanowi części dokumentacji projektowej, w związku z czym nie stanowi podstawy do opisu przedmiotu zamówienia i złożenia oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie, o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach