Przetargi.pl
Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów lessowych w ciągu drogi gminnej nr 107231L od km 0+100 do km 0+150, od km 0+342 do km 0+492 i od km 0+643 do km 0+693 w miejscowości Skawinek.

Gmina Bychawa ogłasza przetarg

 • Adres: 23-100 Bychawa, ul. Partyzantów 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 5660004 w. 42 , fax. 81 5660048
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bychawa
  ul. Partyzantów 1 1
  23-100 Bychawa, woj. lubelskie
  tel. 81 5660004 w. 42, fax. 81 5660048
  REGON: 43102009000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://umbychawa.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów lessowych w ciągu drogi gminnej nr 107231L od km 0+100 do km 0+150, od km 0+342 do km 0+492 i od km 0+643 do km 0+693 w miejscowości Skawinek.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 107231L od km 0+100 do km 0+150, od km 0+342 do km 0+492 i od km 0+643 do km 0+693 w miejscowości Skawinek - 250 m, obejmująca: - roboty przygotowawcze, ziemne i wykończeniowe, - podbudowa drogi, - nawierzchnia asfaltowa, - wzmocnienie skarp. 2. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do: - informowania mieszkańców terenu objętego inwestycją o rozpoczęciu, zakończeniu i utrudnieniach związanych z prowadzonymi pracami w formie ogłoszenia, - zorganizowania i ponoszenia kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną i wodę we własnym zakresie i na koszt własny, - utrzymania dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku - zgodnie z art. 20, ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), - wykonania niezbędnych ekspertyz, badań, prób i pomiarów na koszt własny, - zapewnienia pełnienia czynności kierownika budowy przez osobę z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, - skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności: protokoły badań i sprawdzeń, niezbędnych świadectw kontroli jakości. - Wykonawca w czasie wykonywania robót musi bezwzględnie utrzymać naturalne skarpy wąwozu gdyż posiadają one biologiczne zabezpieczenie. - Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za utraconą dotację z winy Wykonawcy na skutek nieprzestrzegania powyższego punktu lub niedotrzymania terminu wykonania robót. 3. Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją budowlaną, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. 4. Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót, dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, w celu uzyskania dodatkowych informacji koniecznych do prawidłowego przygotowania oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie ma wymogu wpłacenia wadium przez Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umbychawa.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach