Przetargi.pl
Utrzymanie oświetlenia w parkach

Urząd Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna 22
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0684564100,4564406 do 08 , fax. 068 4564155, 4564455
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta
  ul. Podgórna 22 22
  65-424 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 0684564100,4564406 do 08, fax. 068 4564155, 4564455
  REGON: 00065423300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zielona-gora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie oświetlenia w parkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  6.1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie oświetlenia w parkach w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2013r. 6.2. Na etapie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do usuwania usterek i awarii oraz do utrzymania we właściwym stanie technicznym urządzeń oświetleniowych w parkach i na placach objętych zamówieniem wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. 6.3.Wykonawca zobowiązany jest do przeglądów i sprawdzania stanu oświetlenia minimum raz w tygodniu oraz do wykonywania czynności łączeniowych na urządzeniach oświetleniowych na terenie obiektów objętych przedmiotem zamówienia, związanych z prowadzonymi budowami oraz organizowanymi imprezami na terenach objętych umową. 6.4. Do obowiązków Wykonawcy należy również sprawdzanie szafek oświetlenia parkowego zlokalizowanych na terenie obiektów objętych przedmiotem zamówienia, regulacje urządzeń w szafkach oraz czasów załączenia i wyłączenia oświetlenia w szafkach. 6.5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia działań w celu usunięcia zagrożeń bezpieczeństwa ludzi i ruchu drogowego powstałych na terenie obiektów objętych przedmiotem zamówienia. 6.6. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany źródeł światła(w tym żarowych na energooszczędne), bezpieczników, uszkodzonych elementów opraw, prostowania słupów, uzupełniania oraz wymiany elementów w słupach oraz osłon wnęk bezpiecznikowych w słupach. 6.7.Prowadzenie bieżącej oceny stanu technicznego urządzeń oraz wnioskowanie w terminie do dnia 30-go września w sprawach dotyczących remontów kapitalnych urządzeń oświetleniowych na terenie obiektów objętych umową. 6.8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 12 do SIWZ oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej załącznik nr 13 do SIWZ. 6.9. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres realizacji i wartość zamówienia. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia. 6.10.Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy oraz rękojmi za wady na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 502321001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.600,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zielona-gora.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach