Przetargi.pl
Dostawa medycznych środków pomocniczych - pielucho majtek, podkładów, rękawów papierowo-foliowych, torebek do sterylizacji, pojemników na odpady, smoczków i butelek, testów do sterylizacji, zestawów opatrunkowych, elektrody ablacyjnej oraz etykiet samoprzylepnych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 66-300 Międzyrzecz, ul. Konstytucji 3 Maja 35
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7428298
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Konstytucji 3 Maja 35 35
  66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie
  tel. 095 7428298
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa medycznych środków pomocniczych - pielucho majtek, podkładów, rękawów papierowo-foliowych, torebek do sterylizacji, pojemników na odpady, smoczków i butelek, testów do sterylizacji, zestawów opatrunkowych, elektrody ablacyjnej oraz etykiet samoprzylepnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia jest/ są: Sukcesywna dostawa dla potrzeb Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu pomocniczych środków medycznych określonych według grup asortymentowo - cenowych zgrupowanych w pakietach od nr 1 do nr 8 - stanowiących załącznik nr 3 SIWZ. Nr 1 pielucho majtki, nr 2 rękawy i torebki do sterylizacji, 3 butelki i smoczki, 4 pojemniki na odpady. 5 testy do sterylizacji, 6 zestawy opatrunkowe, 7 elektroda ablacyjna, 8 etykiety samoprzylepne - pełny zakres zamówienia ujęto w załączniku nr 3 SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 337712007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: jakość
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miedzyrzecz.spzoz.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach