Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie konserwacji i bieżącego utrzymania instalacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Sulechów w części dotyczącej urządzeń będących własnością Gminy Sulechów w 2014.

Gmina Sulechów ogłasza przetarg

 • Adres: 66-100 Sulechów, Plac Ratuszowy 6
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3851120 , fax. 068 3854686
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sulechów
  Plac Ratuszowy 6 6
  66-100 Sulechów, woj. lubuskie
  tel. 068 3851120, fax. 068 3854686
  REGON: 00052676500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sulechow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie konserwacji i bieżącego utrzymania instalacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Sulechów w części dotyczącej urządzeń będących własnością Gminy Sulechów w 2014.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. ZAMÓWIENIE OBEJMUJE prace remontowe, konserwacyjne, prace naprawcze urządzeń energetycznych i urządzeń oświetlenia zewnętrznego według wykazu obiektów oświetleniowych na terenie Gminy Sulechów. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w roku 2014 w zależności od potrzeb Zamawiającego w zakresie obejmującym następujący zakres: Zamówieniem objętych jest 938 szt. punków oświetleniowych, których szczegółową lokalizację określa załącznik do SIWZ. 2. Szczegółowy zakres czynności stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje: 1) natychmiastowe usuwanie zgłoszonych awarii obwodów oświetleniowych, a także zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zdrowia i życia ludzi, spowodowanych przez uszkodzone elementy instalacji oświetleniowej, 2) przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych, za pośrednictwem telefaksu lub poczty e-mail od Zamawiającego o nieprawidłowym działaniu oświetlenia i niezwłoczne usuwanie nieprawidłowości, 3) bieżącą, niezbędną wymianę niesprawnych (zużytych, funkcjonujących wadliwie lub uszkodzonych) elementów oświetlenia, a w szczególności źródeł światła (żarówek), dławików, układów zapłonowych, oprawek, zacisków, gniazd i wkładek bezpiecznikowych (bezpieczników), styczników, przewodów wysięgników oraz opraw, słupów i fundamentów słupów, w terminach od momentu powiadomienia do wykonania następującego zakresu prac: teren miasta tereny wiejskie naprawa urządzeń sterowania oświetleniem 24 godzin 24 godzin naprawa linii napowietrznej 48 godzin 48 godzin naprawa linii kablowej 5 dni 7 dni wymiana zużytych pojedynczych źródeł światła 5 dni 7 dni 4) sprawdzanie i naprawa uszkodzonych: styków, połączeń przewodów w oprawach i słupach, wnęk bezpiecznikowych, końcówek kabli, uszkodzonych odcinków kabli sterujących i oświe-tleniowych, itp., 5) bieżące sprawdzanie i niezwłoczna naprawa niesprawnych układów zapłonowych opraw, 6) bieżące sprawdzanie stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej - pomiary i ba-dania eksploatacyjne (sprawdzenie stanu technicznego i pomiar skuteczności ochrony prze-ciwporażeniowej, pomiar stanu rezystencji izolacji, sprawdzanie oporności uziemień robo-czych), 7) kontrole stanu oświetlenia drogowego i parkowego w porze świecenia (przy włączonym oświetleniu) - 1 raz w okresie obowiązywania umowy, przy czym protokół z przeprowadzo-nego przeglądu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić niezwłocznie Zamawiającemu, 8) oględziny urządzeń oświetlenia drogowego, nie rzadziej niż 2 razy w okresie realizacji umo-wy, przy czym protokół z przeprowadzonych oględzin Wykonawca zobowiązany jest przed-stawić każdorazowo, niezwłocznie Zamawiającemu (pierwszy raz do dwóch tygodni po pod-pisaniu umowy i drugi raz do dwóch tygodni przed zakończeniem terminu umowy), 9) bieżącą konserwację i remonty szafek sterowniczych (szafek kablowych, oświetleniowych), tablic oświetleniowych (rozdzielczych) i elementów układu sterującego oświetleniem - we-dług potrzeb, 10) przeglądy techniczne słupów, wysięgników i opraw - jeden raz w okresie obowiązywania umowy, przy czym protokół z przeprowadzonego przeglądu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić niezwłocznie Zamawiającemu, 11) sprawdzanie stanu technicznego, konserwację i naprawy osłon wnęk słupowych (bezpieczni-kowych) oraz połączeń na tablicach zaciskowych - według potrzeb, 12) sprawdzenie posadowienia, przywracanie pionowości słupów oraz sprawdzanie mocowania oraz kontrolę stanu technicznego wysięgników i opraw - jeden raz w okresie obowiązywania umowy, 13) sprawdzanie oraz regulacje położenia opraw i odbłyśników - według potrzeb, 14) konserwację metalowych konstrukcji latarń oraz uzupełnianie numeracji słupów - według potrzeb, 15) usuwanie gałęzi drzew zasłaniających oprawy oświetleniowe - niezwłocznie, według potrzeb, 16) usuwanie skutków wandalizmu i skutków wypadków drogowych, tj. uzupełnianie brakują-cych lub zdewastowanych: kloszy, opraw, wysięgników, słupów, układów sterowniczych, ka-bli oświetleniowych zasilających i sterowniczych, szafek, zamków i zamknięć, tablic oświe-tleniowych itp. urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego, po uprzednim zgłoszeniu policji i Zamawiającemu, oraz po uzgodnieniu z Zamawiającym zakresu wykonywanych prac w ilości nie większej niż 4 słupy i 4 oprawy w okresie obowiązywania umowy, 17) wykonywanie pozostałych, nieopisanych wyżej usług towarzyszących, niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi konserwacji i utrzymania oświetlenia drogowego i parkowego, będącego własnością Gminy Sulechów, niezależnie od literalnych postanowień umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 18) udzielenie przez Wykonawcę gwarancji jakości na przedmiot świadczeń, tj. wykonane usługi konserwacji, naprawy itp. oraz dostarczone w związku z nimi materiały i części. 3. Faktyczny zakres rzeczowy usług, będzie realizowany do wysokości środków finansowych przeznaczonych w budżecie Zamawiającego na realizację ww. zadań w 2014 roku (dział 900, rozdział 90015, § 4270).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 502321001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1600,00 zł. (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sulechow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach