Przetargi.pl
Objęcie nadzorem autorskim i opieką serwisową oprogramowania

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 66-213 Cibórz,
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3419335 w. 265 , fax. 068 3419494
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  66-213 Cibórz, woj. lubuskie
  tel. 068 3419335 w. 265, fax. 068 3419494
  REGON: 00029279300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciborz.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Objęcie nadzorem autorskim i opieką serwisową oprogramowania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  LICENCJE 1 AMMS Ruch Chorych nazwany użytkownik Licencja 6 2 AMMS LO (Rej, Gab, Prac, NFZ, Stat) nazwany użytkownik Licencja 6 3 MPI/SPI bez limitu użytkowników Licencja 1 NADZÓR 1 AMMS - Apteczka bez limitu użytkowników nadzór autorski 1 2 AMMS LO (Rej, Gab, Prac, NFZ, Stat) nazwany użytkownik nadzór autorski 9 3 AMMS Ruch Chorych nazwany użytkownik nadzór autorski 49 4 AMMS Apteka nazwany użytkownik nadzór autorski 2 5 AMMS Dokumenty Medyczne nazwany użytkownik nadzór autorski 3 6 Finansowo-Księgowy nazwany użytkownik nadzór autorski 3 7 Obsługa kasy gotówkowej nazwany użytkownik nadzór autorski 1 8 Koszty nazwany użytkownik nadzór autorski 1 9 Rejestr Sprzedaży nazwany użytkownik nadzór autorski 1 10 Wycena Kosztów Normatywnych nazwany użytkownik nadzór autorski 1 11 Gospodarka Materiałowa nazwany użytkownik nadzór autorski 1 12 Gruper JGP bez limitu użytkowników nadzór autorski 1 13 Optymalizator (symulator) JGP bez limitu użytkowników nadzór autorski 1 14 Grafik nazwany użytkownik nadzór autorski 2 15 Kadry nazwany użytkownik nadzór autorski 3 16 Płace nazwany użytkownik nadzór autorski 3 17 Laboratorium nazwany użytkownik nadzór autorski 4 18 Gabinet rehabilitacji nazwany użytkownik nadzór autorski 1 19 Ruch Chorych nazwany użytkownik nadzór autorski 9 20 InfoMedica PRO (Gab, Prac, Stat, Rec, itp.) nazwany użytkownik nadzór autorski 4 21 mini InfoMedica nazwany użytkownik nadzór autorski 5 22 Punkt Pobrań bez limitu użytkowników nadzór autorski 1 23 Środki Trwałe nazwany użytkownik nadzór autorski 1 24 Wyposażenie nazwany użytkownik nadzór autorski 1 25 Zlecenia bez limitu użytkowników nadzór autorski 1 26 Integracja HIS-RIS Alteris bez limitu użytkowników nadzór autorski 1 SERWIS 1 Serwis InfoMedica / AMMS osobodzień serwis 40
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 727670004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ciborz.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną