Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 1071F w km 13+934 ÷ 16+170 wraz z przebudową skrzyżowania z drogami nr 1070F i nr 1048F

Powiat Żagański ogłasza przetarg

 • Adres: 68-100 Żagań, ul. Dworcowa 39
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 4777901
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Żagański
  ul. Dworcowa 39 39
  68-100 Żagań, woj. lubuskie
  tel. 68 4777901
  REGON: 97071767700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatzaganski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1071F w km 13+934 ÷ 16+170 wraz z przebudową skrzyżowania z drogami nr 1070F i nr 1048F
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Przebudowa drogi powiatowej nr 1071F w km 13+934 ÷ 16+170 wraz z przebudową skrzyżowania z drogami nr 1070F i nr 1048F. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia w zakresie rzeczowym ujętym w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w tabeli elementów rozliczeniowych/kosztorys ofertowy. (Tabelę elementów rozliczeniowych/kosztorys ofertowy należy traktować, jako element pomocniczy). 3.Projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorys ofertowy/tabela elementów rozliczeniowych oraz projekt czasowej organizacji ruchu na nośniku CD stanowi - Rozdział II specyfikacji. 4.Wersja papierowa do wglądu w siedzibie Zamawiającego, ul. Dworcowa 39 w Żaganiu w godzinach od 7.30 - 15.00 pok. 5 5.Jakość dostarczonych na budowę materiałów, wyrobów i elementów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania i ustaleniami projektu technicznego oraz wymaganiami zawartymi w SIWZ. 6.Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej na terenie, gdzie będą prowadzone roboty budowlane na podstawie załączonej do specyfikacji dokumentacji projektowej. 7.Podane w SIWZ oraz we wszystkich dokumentach stanowiących załączniki do SIWZ wskazane znaki towarowe , patenty lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i dopuszcza się możliwość zastosowania urządzeń (materiałów) równoważnych wyłącznie w takim zakresie i w taki sposób, aby łącznie: - gwarantowały wykonanie robót w zgodzie ze sztuką budowlaną, - zapewniały zamontowanie urządzeń i materiałów o parametrach technicznych nie gorszych od zaprojektowanych (wskazanych) pierwotnie. 8.Wykonawca ma obowiązek przedstawienia wszelkich dowodów na potwierdzenie równoważności oferty z oznaczeniem oferowanych produktów wraz z dowodami wykazujących ich równoważność. 9.Zamawiający posiada projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331237
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda zabezpieczenia składanej oferty wadium. 1. Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości 60.000,00 złotych (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych), zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy w jednej lub kilku następujących formach: 1.1. pieniądzu; 1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze pieniężnym; 1.3. gwarancjach bankowych; 1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późń. zm.); 2. Wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 17 lutego 2014r. do godz. 09:00 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: 3.1. nazwa dającego zlecenia udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 3.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem; 3.3. kwotę gwarancji lub poręczenia; 3.4. termin ważności gwarancji lub poręczenia; 3.5. zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, b) Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, c) Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, d) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4. Wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji będzie skuteczne, jeżeli do podanego w pkt 2 terminu zostanie ono zdeponowane w pokoju nr 18 w siedzibie Zamawiającego w odrębnej kopercie z dopiskiem Wadium - Przebudowa drogi powiatowej nr 1071F w km 13+934 ÷ 16+170 wraz z przebudową skrzyżowania z drogami nr 1070F i nr 1048F. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do podanego w pkt 2 terminu znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Żaganiu BZ WBK nr 81 1090 2558 0000 0001 0335 4896 z dopiskiem Wadium - Przebudowa drogi powiatowej nr 1071F w km 13+934 ÷ 16+170 wraz z przebudową skrzyżowania z drogami nr 1070F i nr 1048F 7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8. Zamawiający zwraca wadium: a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy; b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano; c) niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 9. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego; 10. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie później niż 7 dni przed upływem ważności wadium wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skierowane zostanie jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatzaganski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach