Przetargi.pl
Cykliczne dostawy implantów, materiałów biologicznych, narzędzi i urządzeń medycznych stosowanych w procedurach ortopedycznych

Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno -Ortopedyczny im. dr L. Wierusza SP ZOZ w Śwebodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 66-200 Świebodzin, ul. Zamkowa 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 4750600 , fax. 068 4750603
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno -Ortopedyczny im. dr L. Wierusza SP ZOZ w Śwebodzinie
  ul. Zamkowa 1 1
  66-200 Świebodzin, woj. lubuskie
  tel. 068 4750600, fax. 068 4750603
  REGON: 00029063000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.loro.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Cykliczne dostawy implantów, materiałów biologicznych, narzędzi i urządzeń medycznych stosowanych w procedurach ortopedycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy implantów, materiałów biologicznych, narzędzi i urządzeń medycznych stosowanych w procedurach ortopedycznych. Zamówienie składa się z 7 niepodzielnych zadań: 1. Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego do leczenia operacyjnego w technologii resurface, Kłykciowo-piszczelowa - kpl. 6 2. Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego do leczenia operacyjnego w technologii resurface. Rzepkowo - udowa / jednoprzedziałowa - kpl. 6 3. Zestaw do regeneracji i leczenia uszkodzeń tkanki łącznej - kpl. 60 4. System do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego (PRP) - kpl. 120 5. końcówki robocze do shavera - szt. 2 6. Korek do kanału szpikowego - szt. 20 7. Narzędzia artroskopowe bezpinowe, z mechanizmem zawiasowym, z dożywotnią gwarancją na ostrość - kpl 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik numer 6 - Opis przedmiotu zamówienia do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę musi spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i do używania określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 r. nr 93 poz. 896 z późn. zm.). Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia i w jego cenie Wykonawca zobowiązany jest do: a) dla zadań o numerach: 1, 2 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kompletnego zestawu implantów, instrumentarium oraz niezbędnych napędów wraz z ostrzami na czas trwania zabiegu, w ciągu 48 godzin od daty złożonego zamówienia faksem, e-mailem lub telefonicznie. b) dla zadań o numerach: 3, 4 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia produktów ujętych w zamówieniu wraz z niezbędnymi urządzeniami lub elementami instrumentarium na czas trwania zabiegu, w ciągu 48 godzin od daty złożonego zamówienia faksem, e-mailem lub telefonicznie. c) dla zadań o numerach: 5, 6, 7 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia produktów ujętych w zamówieniu w ciągu 48 godzin od daty złożonego zamówienia faksem, e-mailem lub telefonicznie. d) przeszkolenia personelu w odpowiadającym zamówieniu zakresie. e) jeżeli Zamawiający nie podał w opisie zadania wszystkich elementów, które niezbędne są do zastosowania w danym komplecie w celu realizacji wymaganej techniki operacyjnej, Wykonawca w formularzu cenowym ma obowiązek ich ujęcia, podania cen jednostkowych i ceny całego zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331831007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.loro.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach