Przetargi.pl
Numer sprawy: 1/paliwa/14. Nazwa zadania: Dostawa paliw

Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o.- Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny NZOZ w Torzymiu ogłasza przetarg

 • Adres: 66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego 52
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 3416300 , fax. 68 3416301
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o.- Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny NZOZ w Torzymiu
  ul. Wojska Polskiego 52 52
  66-235 Torzym, woj. lubuskie
  tel. 68 3416300, fax. 68 3416301
  REGON: 08046718700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpitaltorzym.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Szpital Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Numer sprawy: 1/paliwa/14. Nazwa zadania: Dostawa paliw
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowa sprzedaż paliw dla potrzeb Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o. w ilości, asortymencie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ - formularzem cenowym przez okres 12 miesięcy. Dostarczane paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe odpowiednich i obowiązujących polskich norm oraz przepisów w tym zakresie. Paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe dla paliw ciekłych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2008 nr 221 poz. 1441 ze zm.). Rzeczywiste ilości realizowanych w trakcie umowy dostaw będą wynikały z aktualnych potrzeb Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający do własych zbiorników (do kanistrów) będzie dokonywał zakupu paliwa do narzędzi spalinowych, m.in. do kosiarki oraz agregatu prądotwórczego. Wykonawca posiada minimum jedną stację tankowania zamawianych paliw w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego czynną przez 7 dni w tygodniu przez cały okres obowiązywania umowy (wliczając w to niedzielę i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy) minimum od godziny 6:00 do 22:00. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego wydania Zamawiającemu 5 sztuk kart paliwowych umożliwiających bezgotówkowe tankowanie paliwa do pojazdów wskazanych przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.szpitaltorzym.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach