Przetargi.pl
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 66-100 Sulechów, Górzykowo 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 3859500, 3859506 , fax. 68 3859507
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
  Górzykowo 1 1
  66-100 Sulechów, woj. lubuskie
  tel. 68 3859500, 3859506, fax. 68 3859507
  REGON: 97124700700011
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pzzd.zgo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: - ścinanie drzew, - odmładzanie starszych drzew, - sadzenie drzew
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 772114006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pzzd.zgo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach