Przetargi.pl
Dostawa żywności dla Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu

Zespół Edukacyjny ogłasza przetarg

 • Adres: 66-320 Trzciel, ul. Kościuszki 21
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 74 31 218 , fax. 95 74 31 218
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Edukacyjny
  ul. Kościuszki 21 21
  66-320 Trzciel, woj. lubuskie
  tel. 95 74 31 218, fax. 95 74 31 218
  REGON: 08064656000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sptrzciel.szkolnastrona.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: JEDNOSTKA SAMORZĄDOWA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa żywności dla Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa żywności dla Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu Zadanie 1 - Dostawa mięsa i jego przetworów Zadanie 2 - Dostawa produktów ogólnospożywczych Zadanie 3- Dostawa mrożonek i ryb Zadanie 4- Dostawa pieczywa Zadanie 5- Dostawa jajek
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sptrzciel.szkolnastrona.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach