Przetargi.pl
Dostawy cukru do Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. i Oddziału Zewnętrznego w Słońsku.

Zakład Karny ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Podmiejska 17
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7334500, 7334533 , fax. 095 7334524
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny
  ul. Podmiejska 17 17
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 095 7334500, 7334533, fax. 095 7334524
  REGON: 00032069600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład Karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy cukru do Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. i Oddziału Zewnętrznego w Słońsku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Cukier biały opakowanie max 50kg PN-A-74850: 1996 kg 7 800
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158312004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach