Przetargi.pl
Dostawa miału węglowego transportem kołowym na plac składowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. przy ulicy Gorzowskiej 15 w Strzelcach Kraj.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-500 Strzelce Krajeńskie, ul. Gorzowska 15
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0-95 7631081 , fax. 0-95 7632248
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
  ul. Gorzowska 15 15
  66-500 Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie
  tel. 0-95 7631081, fax. 0-95 7632248
  REGON: 08031641300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka ze 100% udziałem gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa miału węglowego transportem kołowym na plac składowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. przy ulicy Gorzowskiej 15 w Strzelcach Kraj.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa miału węglowego transportem kołowym na plac składowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. przy ulicy Gorzowskiej 15 w Strzelcach Kraj. Przedmiotem zamówienia jest dostawa miału węglowego do siedziby Zamawiającego w okresie IV, V, VI 2013 r. w ilości 400 ton ( +/-20% ) Wymieniony poniżej materiał musi być dostarczany według parametrów, norm i okresów wyszczególnionych poniżej. Przedmiot zamówienia ma być składowany na placu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Gorzowska 15, 66 - 500 Strzelce Kraj. Miał węglowy wartość opałowa 23 000 kJ/kg IV - 200 V - 100 VI - 100 Zakres zamówienia obejmuje: Miał M II A o parametrach: wartość opałowa min. 23 000 kJ/kg, popiół do 18 %, siarka do 0,4 %, granulacja od 0-20 mm, wilgotność całkowita do 12%
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091111001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych): 2.Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy, tj. -pieniądzu -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3.Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego PKO BP Oddział Strzelce Krajeńskie Nr konta: 20 1020 1967 0000 8102 0047 5160 4.Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą, o której mowa w ust. 1. 5.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji z jej treści musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7.Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta, zostanie uznana za odrzuconą. 8.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a.Ustawy Pzp. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.strzelce.bip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach