Przetargi.pl
Dostawa opału na potrzeby kotłowni gminnych

Gmina Gubin o statusie wiejskim ogłasza przetarg

 • Adres: 66-620 Gubin, ul. Piastowska 24A
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3594546 w. 102 , fax. 068 3594546
 • Data zamieszczenia: 2011-01-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gubin o statusie wiejskim
  ul. Piastowska 24A 24A
  66-620 Gubin, woj. lubuskie
  tel. 068 3594546 w. 102, fax. 068 3594546
  REGON: 97077025000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminagubin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa opału na potrzeby kotłowni gminnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawy opału w asortymencie węgiel kamienny, kostka o kaloryczności min. 25000 kJ/kg. Całkowita wielkość dostawy to 80 ton ? 10 %
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091111001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminagubin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach