Przetargi.pl
Dostawa miału węglowego, eko - groszku oraz brykietu trocinowego transportem kołowym na plac składowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Gorzowskiej 15

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-500 Strzelce Krajeńskie, ul. Gorzowska 15
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0-95 7631081 , fax. 0-95 7632248
 • Data zamieszczenia: 2009-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
  ul. Gorzowska 15 15
  66-500 Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie
  tel. 0-95 7631081, fax. 0-95 7632248
  REGON: 08031641300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: nie posiada
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Spółka ze 100% udziałem Gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa miału węglowego, eko - groszku oraz brykietu trocinowego transportem kołowym na plac składowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich przy ulicy Gorzowskiej 15
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiału opałowego do siedziby Zamawiającego w okresie grzewczym 2009/2010 Wymieniony materiał ma być dostarczany według, parametrów, norm i okresów wyszczególnionych poniżej. Miejsce składowania - plac składowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , ul. Gorzowska 15, 66 - 500 Strzelce Kraj. Określenie według wspólnego słownika CPV: - AB 37-0 węgiel; - 09 111 000 -0 węgiel i paliwa; - 09 111 220 - 8 brykiety CZĘŚĆ I Miał M II A o parametrach: a ) wartość opałowa - min. 23 000 kJ/kg, b ) popiół - do 18 %, c ) siarka - do 0,6 %, d ) granulacja - od 0 - 20 mm, e ) części lotne - min. 32 %, f ) wilgoć całkowita - do 10 % Miał M II A o parametrach: a ) wartość opałowa - min. 24 000 kJ/kg, b ) popiół - do 18 %, c ) siarka - do 0,6 %, d ) granulacja - od 0 - 20 mm, e ) części lotne - min. 32 %, f ) wilgoć całkowita - do 10 % Eko-gorszek o parametrach: a ) wartość opałowa - od 24 000-31 000 kJ/kg, b ) popiół - do 10 %, c ) siarka - do 0,6 %, d ) granulacja - od 5 - 30 mm, f ) wilgoć całkowita - do 10 % CZĘŚĆ II Brykiet trocinowy o parametrach: a) średnica walca ? 6 cm b) wartość opałowa 16 GJ / tonę c) wilgotność do 12 % d) zawartość popiołu do 4% e) dostawa brykietu w workach do 25 kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091111001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Część I - 30.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy złotych), Część II - 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące) 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: PKO BP Oddział Strzelce Krajeńskie Nr konta : 20 1020 1967 0000 8102 0047 5160 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Gminy Strzelce Krajeńskie w sekretariacie lub dołączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Pkt 1. Potencjał ekonomiczny i finansowy W celu udokumentowania, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy dołączyć do oferty: a) sprawozdanie finansowe za rok ubiegły, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości - również z opinią biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego - inne dokumenty określające obroty, zobowiązania i należności za ostatni rok. W przypadku składania sprawozdania w formie broszury opublikowanej przez Wykonawcę nie wymaga się potwierdzania za zgodność z oryginałem; b) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) Polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Pkt 2. Potencjał kadrowy a) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, b) warunek wymieniony w pkt a) musi zostać spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pkt 3. Doświadczenie Wykonawcy a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, ukończył z należytą starannością realizację co najmniej 1 zadania, odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. b) Warunek wymieniony w pkt a) musi zostać spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pkt 4. Dysponowanie potencjałem technicznym a) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzie i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca. Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzie i urządzenia, którymi będzie dysponował, b) warunek wymieniony w pkt a) musi zostać spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy : 1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP - załącznik nr 1 2) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w myśl art. 24 ustawy PZP - załącznik nr 2 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 5) Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie - załącznik nr 3 2) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - załącznik nr 5 3) Sprawozdanie finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. 4) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 6) Podwykonawstwo - załącznik nr 6 7) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia (jeśli dotyczy) - załącznik nr 7

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sk.tensoft.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach