Przetargi.pl
Remont dachu i stropu budynku świetlicy we wsi Racula

Gmina Zielona Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 65-021 Zielona Góra, ul. Gen. J. Dąbrowskiego 41
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 4755670 , fax. 068 4755660
 • Data zamieszczenia: 2009-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zielona Góra
  ul. Gen. J. Dąbrowskiego 41 41
  65-021 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 068 4755670, fax. 068 4755660
  REGON: 97077078700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu i stropu budynku świetlicy we wsi Racula
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia: Budynek zlokalizowany jest w centrum wsi Racula przy ul. Głogowskiej 64. Rozpatrywany obiekt jako budynek o użyteczności publicznej w swojej funkcji zawiera salę widowiskową ze sceną oraz zaplecze administracyjne wykorzystywane przez Gminę z pomieszczeniem biblioteki. Budynek składa się z dwóch segmentów: - usytuowany wzdłuż ulicy segment podstawowy, to parterowa część obiektu o wysokości około 5,40 m bez podpiwniczenia z dwuspadowym dachem i poddaszem nieużytkowanym. - usytuowany prostopadle do ulicy segment, to piętrowy obiekt z niewielkim podpiwniczeniem z dwuspadowym dachem i poddaszem nieużytkowym. Istniejący obiekt posiada dokładną inwentaryzację budowlaną. Planowane roboty mają charakter zabezpieczający i obejmują zakres robót związanych z konieczną wymianą konstrukcji dachu z drewnianej na stalową nad całym segmentem budynku mieszczącym salę widowiskową ze sceną. Ze zmianą konstrukcji dachu wiąże się konieczność wymiany stropu nad sceną i salą widowiskową oraz wzmocnienie nadproża sceny. Nowy strop to blacha trapezowa, ocynkowana oparta na belkach stalowych, ocieplona płytami wełny mineralnej. Konstrukcja nośna dachu stalowo-drewniana pokryta dachówką karpiówką w koronkę. Pozostałe stropy i elementy konstrukcji pozostają bez zmian. Nie zmienia się również rozwiązań funkcjonalnych budynku, stolarki okiennej i drzwiowej, elementów wykończenia budynku oraz instalacji. Nad segmentem mieszczącym zaplecze administracyjne z pomieszczeniem biblioteki drewniany dach tworzą elementy w układzie krokwiowo - jętkowym z dodatkowymi elementami wieszarowymi w rozstawie co około 2,70 m. Remont dachu pod kątem konstrukcji polega na wymianie krokwi, jętek oraz łat drewnianych. Belki stropowe poddasza po oczyszczeniu i zabezpieczeniu pozostawiono bez zmian. Nowe elementy wykończeniowe to: pokrycie, opierzenie, ocieplenie oraz zastosowane osłony elementów konstrukcyjnych w postaci płyt gipsowych. Kolejność wykonania remontu sprowadza się do rozbiórki dachówki ceramicznej i opierzenia, usunięcia łat, krokwi i jętek drewnianych. Z istniejącego stropu poddasza przewiduje się usunięcie podłogi deskowej, ślepego pułapu oraz sufitu. Następnym etapem będzie wykonanie nowej drewnianej konstrukcji dachowej, wykonanie pokrycia ceramicznego na łatach z opierzeniem, ocieplenie dachu oraz wykonanie osłony tej konstrukcji. Istniejący strop przewiduje się ocieplić, a po oczyszczeniu od dołu zabezpieczyć sufitem w postaci płyt gipsowych. Przewiduje się także naprawę istniejącego murowanego trzonu wentylacyjno-spalinowego poprzez jego udrożnienie, oszpałdowanie od środka oraz otynkowanie od zewnątrz, jak również naprawę czapy kominowej. Dokładny opis technologii wykonania robót znajduje się w dokumentacji projektowej, załączonym przedmiarze robót oraz opracowanej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451110008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 77 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: A. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym. B. Posiadają uprawnienia do wykonywania czynności związanych z wykonywaniem zamówienia. C. Dysponują potencjałem technicznym i ekonomicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. D. Dysponują pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia. E. Posiadają sytuację finansową i ekonomiczną gwarantującą wykonanie zamówienia. F. Za okres ostatnich 5 lat udokumentują wykonanie robót odpowiadających przedmiotowi zamówienia i jego wartości. G. Nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004 r., poz. 177). Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o złożone oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy złożą wymagane oświadczenia i dokumenty : A. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (min. 1 wykonanie min. 2 robót odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. - wykonanie pokrycia dachu dachówką wraz z ołaceniem konstrukcji o pow. min.300 m2 oraz- roboty w zakresie montażu stalowej konstrukcji dachu o rozpiętości min. 10m.); do wykazu należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. B. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia (min. 1 osoba). Kadra kierownicza musi posiadać: - stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (uprawnienia ogólnobudowlane ), - wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, a jeżeli posiada uprawnienia wydane po 14.02.1995r - zaświadczenie lub decyzję o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. C. Oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, co potwierdzą oświadczeniem własnym. D. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, E. Zaakceptowany projekt umowy (lub oświadczenie o akceptacji warunków umowy) oraz uproszczony kosztorys ofertowy. F. Kopia dowodu wpłacenia wadium. G. Polisa ubezpieczeniowa wykonawcy lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzające ubezpieczenie od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 50% ceny ofertowej brutto wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazg.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach