Przetargi.pl
Świadczenie usług przewozowych promami przez Odrę w wojewódzktwie lubuskim - Obsługa przeprawy promowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 Muszkowo-Gubin w Połęcku

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości 32
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3280300 , fax. 068 3280332
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
  Al. Niepodległości 32 32
  65-042 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 068 3280300, fax. 068 3280332
  REGON: 00609282000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług przewozowych promami przez Odrę w wojewódzktwie lubuskim - Obsługa przeprawy promowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 Muszkowo-Gubin w Połęcku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: 1.Przewóz między-brzegowy promem z napędem dolnolinowym pojazdów mechanicznych, konnych, bydła oraz pasażerów w porze dziennej w godzinach ustalonych w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, 2.Prowadzenie dozoru promu na postoju zgodnie z przepisami ustawy o żegludze śródlądowej, 3.Opłaty za zużytą energię elektryczną, 4.Zakup paliwa do silnika oraz koszty związane z bieżącą eksploatacją silnika (bieżąca obsługa części eksploatacyjnych, uzupełnianie płynów i olejów oraz pilnowanie i zgłaszanie w terminie obowiązkowych przeglądów zgodnie z książką serwisową. Pozostałe koszty obsługi serwisowej ponosi Zamawiający tj.: koszty związane z naprawami silnika, wymianą części eksploatacyjnych oraz kosztami dojazdu i obsługi serwisanta. 5.Utrzymanie w należytym stanie technicznym promu, pomieszczenia gospodarczego i łodzi towarzyszącej oraz przypromków poprzez: naprawy bieżące pokładu drewnianego promu i łodzi towarzyszącej wraz z wymianą desek, belek (krawędziaków) ograniczających skrajnię pokładu drewnianego - materiałem i sprzętem Wykonawcy, wykonywanie napraw bieżących przypromków, wymiana desek, śrub, blachy itp. - materiałem i sprzętem Wykonawcy, malowanie coroczne w okresie wiosennym promu i łodzi towarzyszącej oraz urządzeń zabezpieczających wjazd na prom - materiałem i sprzętem Wykonawcy, wykonywanie drobnych robót spawalniczych na promie za wyjątkiem regeneracji rolek i przekładni ślimakowych. Wykonawca ma obowiązek wymontować je i przekazać do RDW celem wykonania, a następnie zamontować. Drobne roboty spawalnicze Wykonawca wykona własnym materiałem i sprzętem, wymiana i zakup zużytych linek eksploatacyjnych, bieżąca wymiana zużytych drobnych części eksploatacyjnych wraz z ich zakupem np. podkładek, bezpieczników, uszczelek, uzupełnianie płynów eksploatacyjnych itp. 6.Bieżącą konserwację liny głównej - zakup liny należy do RDW, 7.Zabezpieczenie promu i łodzi towarzyszącej oraz przypromków przed uszkodzeniem w czasie spływu wielkiej wody, powodzi oraz spływu kry i lodu sprzętem i materiałem Wykonawcy, 8.Dokonywanie zmian na tablicach informacyjnych w ciągu dróg wojewódzkich (zgodnie z projektem oznakowania) o wstrzymaniu i ponownym uruchomieniu przeprawy promowej. Każdorazowa informacja przekazana do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze jest jednoznaczna z dokonaną zmianą na tablicach informacyjnych - tablice dostarcza Zamawiający, 9.Utrzymywanie czystości : na promie, w pomieszczeniu gospodarczym i łodzi towarzyszącej (usuwanie zanieczyszczeń, zamiatanie i mycie pokładu itp.) sprzętem i materiałami Wykonawcy, na terenie przyległym w granicach zapór zabezpieczających wjazd na prom (zbieranie śmieci, butelek. puszek wraz z wywozem i utylizacją) - do Wykonawcy należy obowiązek posiadania dokumentów potwierdzających utylizację śmieci, ustawienie koszy na śmieci po 1 szt. po obu stronach rzeki - do Wykonawcy należy zakup koszy, worków, wywóz śmieci i utylizacja, regularne wykaszanie traw, chwastów i krzewów od brzegu rzeki do zapór zabezpieczających wjazd na prom - obustronnie z wywozem pozostałości ścinki na składowisko Wykonawcy. Sprzęt, transport i materiały zapewnia Wykonawca. 10.Likwidację śliskości w okresie zimowym na dojazdach do promu (od barier zabezpieczających do wjazdu na prom) włącznie z promem. Sprzęt, transport i materiał do uszorstnienia i likwidacji skutków zimy zapewnia Wykonawca, 11.Codzienne zabezpieczenie po zamknięciu przeprawy wjazdów na prom poprzez zamknięcie barierek. Zakup i konserwacja kłódki i zamka należy do Wykonawcy wraz z zakupem materiałów do konserwacji, 12.Zabezpieczenie dojazdów do promu awaryjnymi zaporami drogowymi U-20a ze znakiem B-1 w przypadku gdy stałe bariery nie spełniają swojego zadania tj. przy wysokim stanie wód, na czas awarii lub kradzieży itp. - komplet znaków dostarcza Zamawiający, 13.Wykonanie na promie obowiązkowych oznaczeń jednostki zgodnie z dokumentami przewozowymi tj. nr ewidencyjnych PRS i żeglugowych oraz nr świadectwa pomiarowego materiałem i sprzętem Wykonawcy, 14.Wykonanie i umieszczenie w widocznym miejscu na promie regulaminu kursowania promu oraz tablicy informacyjnej dla podróżnych oraz ich utrzymanie i odnawianie materiałem i sprzętem Wykonawcy, 15.Bieżącą konserwację i ochronę przed zniszczeniem powierzonego przez Zamawiającego sprzętu (wymienionego w protokole przekazania) materiałem i sprzętem Wykonawcy, 16.Prowadzenie dziennika kursowania promu opieczętowanego i dostarczonego przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 606100007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20.000,00.zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach