Przetargi.pl
Świadczenie usług ochrony fizycznej mienia

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 65-005 Zielona Góra, Aleja Zjednoczenia 110
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. (068) 322-91-86 , fax. (068) 322-91-84
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Aleja Zjednoczenia 110 110
  65-005 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. (068) 322-91-86, fax. (068) 322-91-84
  REGON: 00016082100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkim.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług ochrony fizycznej mienia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest stały dozór obiektu ZGKiM na terenie Działu Zagospodarowania Odpadów w Zielonej Górze, przy ul. Wrocławskiej 73. Opis zadania: 1. Strony współpracować będą w zakresie spraw kadrowych Wykonawcy (ocena pracy służb dozoru itp.) oraz stanu zabezpieczenia Obiektu Zamawiającego dozorowanego przez Wykonawcę. 2. Strony będą się wzajemnie informować o okolicznościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dozorowanego Obiektu oraz jakość wykonywanych przez Wykonawcę usług. 3. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zadania. a) na potrzeby wykonania zamówienia Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy niezbędne warunki socjalno-bytowe (dyżurka, sanitariaty, telefon w celach służbowych oraz bhp i ppoż.). Połączenia inne niż z siedzibą Wykonawcy, policją, pogotowiem ratunkowym i strażą pożarną traktowane będą jako nieuzasadnione i na podstawie bilingów obciążą Wykonawcę. b) Zamawiający zapewni dokumentację do prowadzenia ewidencji ustalonej przez Wykonawcę - ze wskazaniem sposobu prowadzenia tej dokumentacji. c) Wykonawca zobowiązuje się do jednolitego umundurowania pracowników dozoru zatrudnionych na terenie Obiektu Zamawiającego, d) Zamawiający wskaże miejsca , w których Wykonawca oznaczy dozorowany Obiekt, w formie zaakceptowanej przez Zamawiającego - na koszt Wykonawcy, e) Zamawiający odpowiada za stan techniczny zabezpieczenia Obiektu (dotyczy to instalacji, urządzeń , zamknięć, oświetlenia, ogrodzenia, zabezpieczenia p.poż itp.). Wykonawca będzie informował Zamawiającego o zauważonych w tym zakresie nieprawidłowościach. 3.Wykonawca odpowiada za szkody powstałe u pracowników lub w majątku Zamawiającego w związku z wykonywaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem umowy przez Wykonawcę. Szkody, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną protokolarnie stwierdzone przez Kierownika Działu Organizacyjnego, Kierownika Działu Zagospodarowania Odpadów, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. Nie stawienie się Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego traktowane będzie jako przyjęcie bez zastrzeżeń szkód stwierdzonych przez Kierownika Działu Organizacyjnego Kierownika Działu Zagospodarowania Odpadów. 4. Zamawiający będzie miał prawo do bieżącej kontroli realizacji przez Wykonawcę obowiązków objętych realizacją niniejszego zadania oraz do wydawania doraźnie dyspozycji pracownikom Wykonawcy zatrudnionym w Obiekcie pod warunkiem odnotowania ich w Książce Służb. Dyspozycje te zlecane na odpowiedzialność i ryzyko Zamawiającego, nie mogą wykraczać poza przedmiot umowy, naruszać prawa i wpływać ujemnie na stan bezpieczeństwa Obiektów 5. Zakres obowiązków Wykonawcy do realizacji zadania określa załącznik Nr 1 do umowy. II. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia. 1. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania osoby, o której mowa w pkt. 15 lub pozostawienia pisemnej informacji w książce dyżurów znajdującej się na portierni, o wszelkich zauważonych uszkodzeniach pomieszczeń Zamawiającego, a także wszelkich uszkodzeniach ich wyposażenia. 2. W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących szkody w mieniu Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne i dopuszczalne prawnie działania, które zapewnią należytą ochronę mienia Zamawiającego, wyeliminują przyczyny powyższych szkód oraz zminimalizują szkody, które już wystąpiły. 3. W przypadku wystąpienia zagrożenia mienia Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich niezbędnych i dopuszczalnych prawnie działań, które zapobiegną powstałym zagrożeniom i zapewnią należytą ochronę mieniu Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone, sumienne i uczciwe oraz posiadające kwalifikacje, w ilości wystarczającej do pełnej i właściwej (m.in. pod względem jakości) realizacji umowy. 5. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia osobie, o której mowa w pkt. 15 instrukcji postępowania podczas wykonywania obowiązków służbowych przez osoby wykonujące usługę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji i dokonania zmian w przedłożonej instrukcji, w porozumieniu z Wykonawcą. 6. Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia dostarczyć osobie, o którym mowa w pkt. 15 wykazu osób, które będą wykonywały usługę (wykaz powinien zawierać dane umożliwiające identyfikacje tych osób, imię i nazwisko, nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość), celem wcześniejszego umożliwienia dostępu do pomieszczeń Zamawiającego. 7. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które powziął podczas i w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w okresie jej obowiązywania i po jej zakończeniu. Wykonawca zobowiązuje się do nie zapoznawania się, nie kopiowania oraz nie udostępniania innym podmiotom jakichkolwiek informacji dotyczących Zamawiającego, jego pracowników, osób działających na jego zlecenie oraz podmiotów będących kontrahentami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić aby osoby uczestniczące w wykonywaniu umowy nie korzystały ze sprzętu komputerowego, ani jakichkolwiek urządzeń Zamawiającego. 8. Wykonawca zobowiązuje się w uzasadnionych przypadkach do wymiany osoby wykonującej usługę, na wniosek Zamawiającego. 9. Wykonawca zobowiązuje się wyposażyć wszystkie osoby wykonujące usługę w odpowiednią, estetyczną, jednorodną odzież oraz oznaczyć pracowników ochrony, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 20 i 21 Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 145, poz. 1221). Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby osoby wykonujące umowę podczas przebywania w obiektach Zamawiającego posiadały dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość. 10. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć osobę/osoby do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad wykonywaną usługą oraz do bieżącego kontaktu z osobą, o której mowa w pkt. 15. 11. Strony zobowiązują się do koordynowania i bieżącej kontroli właściwego wykonywania Zadania. 12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy osobiste osób realizujących umowę oraz mienie Wykonawcy wykorzystywane do realizacji umowy. 13. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zaginięcia (kradzieży) mienia znajdującego się w obiektach Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, każda ze stron powinna niezwłocznie zawiadomić druga stronę celem sporządzenia odpowiedniego protokołu określającego rodzaj, wielkość oraz wartość zaistniałych szkód oraz osobę odpowiedzialną. W przypadku ustalenia, że za powyższe szkody odpowiedzialność ponosi Wykonawca, obowiązany jest on do ich naprawienia. 14. W przypadku utraty kluczy od strzeżonych pomieszczeń, będącej wynikiem okoliczności leżących po stronie osób wykonujących usługę w imieniu Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania na własny koszt niezwłocznej wymiany zamków odpowiadających ilościowo i jakościowo zamkom, do których klucze utracono, oraz do dostarczenia Zamawiającemu kompletów kluczy do wymienionych zamków, w liczbie równej liczbie posiadanych przez Zamawiającego kluczy do poprzednich zamków. 15. Do kontaktów i przekazywania wzajemnych uwag wynikających z realizacji niniejszego zamówienia( w trakcie wykonywania niniejszego zamówienia) wyznaczeni zostaną ze strony Zamawiającego: -Kierownik Działu Organizacyjnego, lub osoba pełniąca funkcję w zastępstwie kierownika -Kierownik Działu Zagospodarowania Odpadów -Z-ca Kierownika ds. Recyklingu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgkim.zgora.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach