Przetargi.pl
Utrzymanie, konserwacja i eksploatacja instalacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rudniki

Gmina Rudniki ogłasza przetarg

 • Adres: 46-325 Rudniki, Wojska Polskiego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 34 35-95-072 , fax. 343 595 013
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rudniki
  Wojska Polskiego 12A
  46-325 Rudniki, woj. opolskie
  tel. 34 35-95-072, fax. 343 595 013
  REGON: 151398586
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rudniki.pl, www.bip.rudniki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie, konserwacja i eksploatacja instalacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rudniki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego dla 149 punktów świetlnych na terenie Gminy Rudniki zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ. Zakres merytoryczny czynności, będących przedmiotem zamówienia, okresowość czynności eksploatacyjnych oraz standardy techniczne świecenia , w szczególności obejmuje: 1. Przegląd techniczny infrastruktury oświetleniowej z udziałem Zamawiającego jeden raz w roku. 2. Wykonywanie wymaganych pomiarów infrastruktury oświetleniowej w zakresie i z częstotliwością przewidzianą obowiązującymi przepisami. 3. Wymiana niesprawnych źródeł światła i ich utylizacja. 4. Lokalizacja i naprawa uszkodzeń linii kablowej i napowietrznej, wymiana uszkodzonych odcinków linii. 5. Utrzymywanie tabliczek zaciskowo - bezpiecznikowych słupów oświetleniowych w sprawności technicznej z uniemożliwieniem dostępu do wnęk słupowych osobom postronnym oraz wymiana uszkodzonych zamknięć wnęk słupowych. 6. Utrzymanie sprawności technicznej opraw oświetleniowych przez wymianę ich poszczególnych elementów (dławików, układów zapłonowych, kondensatorów, itp.) 7. Wymiana uszkodzonych przewodów zasilających w słupach i wysięgnikach. 8. Wymiana uszkodzonych elementów zabezpieczających oprawy oświetleniowe oraz dostosowanie zabezpieczeń do poboru mocy. 9. Bieżąca kontrola i utrzymywanie rozdzielnic oświetleniowych w dobrej sprawności technicznej poprzez ich konserwację i wymianę uszkodzonych elementów sterowniczych i zabezpieczających. 10. Kontrola i regulacja czasów załączania i wyłączania oświetlenia oraz wymiana uszkodzonych elementów urządzeń sterowania. Zmiana czasu załączania i wyłączania oświetlenia dwa razy w roku. 11. Odnawianie i uzupełnianie brakujących napisów informacyjnych na słupach, latarniach i szafkach sterowniczo - zabezpieczeniowych. 12. Utrzymanie opraw w należytej czystości. Czyszczenie opraw przy każdorazowej wymianie źródła światła. 13. Usuwanie kolidujących gałęzi drzew.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50232100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wypełniony Formularz Oferty c) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub innym dokumencie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy. d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli wystąpi) – Załącznik Nr 7 do SIWZ e) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach