Przetargi.pl
Utrzymanie i remont terenów zieleni gminnej - w Parku Miejskim im. St. Staszica w Pile

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, ul. gen. Władysława Andersa 10
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 212 34 25 , fax. 67 212 46 81
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Pile
  ul. gen. Władysława Andersa 10 10
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 67 212 34 25, fax. 67 212 46 81
  REGON: 57076656800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdiz.pila.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie i remont terenów zieleni gminnej - w Parku Miejskim im. St. Staszica w Pile
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie kompleksowych usług związanych z bieżącą pielęgnacją terenów zieleni znajdujących się na terenie Parku Miejskiego im. Stanisława Staszica, stanowiącym własność Gminy Piła. Wykonanie usług związanych z pielęgnacją powierzchni trawnikowych, rabat bylinowych oraz skupin krzewów i żywopłotów na terenie Parku Miejskiego im. ST. Staszica w Pile. Prace obejmują: - koszenie terenów zieleni wraz z zebraniem skoszonej trawy, - prace pielęgnacyjne w skupinach krzewów i żywopłotów, -gracowanie nawierzchni ziemnej i zamiatanie dróg parkowych o nawierzchni asfaltowej, - karczowanie drzewek o średnicy pnia do 7cm, - wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów, - wygrabianie liści z trawników i skupin wiosną i jesienią wraz z transportem i utylizacją, - prace redukcyjne w koronach drzew, - usuwanie odrostów z pni drzew i szyi korzeniowe - remonty małej architektury -uzupełnienie brakujących listew w ławkach parkowych i trejażu, mycie ławek na terenie Parku. Opis przedmiotu zamówienia zawierają także załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773130007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: brak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdiz.pila.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach