Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa: klamek, gwoździ, zawiasów, kołków, samozamykaczy, wkrętów, drzwiczek kominowych na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, Al. Powstańców Wlkp. 164
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 3514777 , fax. 067 3514804
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  Al. Powstańców Wlkp. 164 164
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 067 3514777, fax. 067 3514804
  REGON: 00079814000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: mzgm.pila@interia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa: klamek, gwoździ, zawiasów, kołków, samozamykaczy, wkrętów, drzwiczek kominowych na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa: klamek, gwoździ, kołków, kłódek, samozamykaczy, zamków, zawiasów, wkrętów na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile zgodnie z wykazem materiałów stanowiącym załącznik nr 1a do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 445000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzgm.pila.pl oraz www.bip.um.pila.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach