Przetargi.pl
Dostawa węgla kamiennego

Gmina Powidz - Urząd Gminy w Powidzu ogłasza przetarg

 • Adres: 62-430 Powidz, ul. 29 Grudnia 24
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-63 2776272, 2776273 , fax. 0-63 2776272
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Powidz - Urząd Gminy w Powidzu
  ul. 29 Grudnia 24 24
  62-430 Powidz, woj. wielkopolskie
  tel. 0-63 2776272, 2776273, fax. 0-63 2776272
  REGON: 31019858000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powidz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa węgla kamiennego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Miał o parametrach: -wartość opałowa w stanie roboczym: większa lub równa 26.000 KJ/Kg -zawartość popiołu: mniejsza lub równa 12 % -zawartość siarki: mniejsza lub równa 0,8 % -wilgotność: mniejsza lub równa 13% w ilości 35 ton Dostawa - loco Powidz - wskazane ilości i kotłownie przez Zamawiającego - 100 % zamówienia po podpisaniu umowy , zgodnie z umową. Transport samochodami ciężarowymi o ładowności do 15t z wyłączeniem samochodów ciężarowych z naczepą typu wanna. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione we wzorze umowy - Załącznik nr 5
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powidz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach