Przetargi.pl
Utrzymanie dróg leśnych i dojazdów pożarowych w Nadleśnictwie Koniecpol w 2019 r.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Koniecpol ogłasza przetarg

 • Adres: 42-230 Koniecpol, Różana
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 551 285 , fax. 343 551 265
 • Data zamieszczenia: 2019-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Koniecpol
  Różana 11
  42-230 Koniecpol, woj. śląskie
  tel. 343 551 285, fax. 343 551 265
  REGON: 15002735600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.koniecpol.katowice.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie dróg leśnych i dojazdów pożarowych w Nadleśnictwie Koniecpol w 2019 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie dróg leśnych i dojazdów pożarowych w Nadleśnictwie Koniecpol w 2019r. Roboty polegają na dostawie kruszywa (w szacunkowej ilości ok. 2000 ton) w miejsca wskazane przez Zamawiającego w celu konserwacji dróg leśnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Koniecpol. Dostawie podlega kruszywo frakcji 0-31,5; 0-63; 31,5-63 oraz kamień 63-100 z czego przewiduje się, iż 60 % będzie stanowić kruszywo o uziarnieniu 31,5-63 (ok. 1 200 ton). Roboty będą prowadzone na terenie n/w leśnictw: 1. Załęże 2. Kuczków 3. Mełchów 4. Bałków 5. Biała Wielka 6. Radków 7. Kossów 8. Perzyny 9. Dębowiec 10. Małachów 11. Siedliska 12. Pradła. Kruszywo drogowe musi spełniać poniższe normy :  kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu – frakcja 0-31,5 mm, norma PN-EN 13242 +A1:2010 zakres stosowania- naturalne kruszywo łamane dla drogownictwa.  kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu – frakcja 0-63 mm, norma PN-EN 13242 +A1:2010 zakres stosowania- naturalne kruszywo łamane dla drogownictwa.  kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu – frakcja 31,5-63 mm /tłuczeń/, norma PN-EN 13242 +A1:2010 zakres stosowania- naturalne kruszywo łamane dla drogownictwa. Materiałem do wykonania robót powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Nie dopuszcza się zastosowania kruszywa ze skał wapieni jurajskich. Dopuszcza się kruszywa z następujących rodzajów skał: kruszywa kwarcytowe, bazaltowe, dolomitowe, wapień dewoński. Wbudowanie materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego /jego przedstawiciela/ może się odbyć po wykonaniu robót przygotowawczych które polegają na oczyszczeniu, wyprofilowaniu i odhumusowaniu podłoża - korony drogi. Przy utrzymaniu całej szerokości jezdni maksymalna szerokość na jakiej można wbudowywać kruszywo wynosi 3,50 m. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy bądź żądanie Zamawiającego dopuszcza się odstępstwo od tej zasady. Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien posiadać możliwością korzystania z następującego sprzętu:  równiarek, koparek lub układarek do rozkładania mieszanki,  walców stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne, Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Wykonawca powinien przystąpić do wykonania robót w korzystnych warunkach atmosferycznych. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do istniejącej nawierzchni w którym prowadzone są roboty i do trudności jego spulchnienia. Każde z dostarczonych kruszyw wymaga zagęszczenia. Przed przystąpieniem do profilowania i spulchnienia podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości. Warstwa powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie spadków poprzecznych. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Miejsce remontowane po wykonaniu, powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Zamawiającego gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. Jednostką obmiarową jest 1 tona wbudowanego materiału potwierdzona przez Zamawiającego . Termin przystąpienia do wykonania prac od daty zlecenia (częściowego) nie może przekraczać max. 5 dni roboczych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego robót do 75% wartości umowy, Wykonawca z tego tytułu nie będzie miał żadnych roszczeń. Szczegóły zakresu robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia określają:  Dokumentacja projektowa – załącznik nr 8 do SIWZ  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 9 do SIWZ. 2. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie: a) materiałów dla których wskazano w Dokumentacji projektowej nazwy producentów oraz b) techniki wykonania robót budowlanych, przy czym zastrzega, że oferowane zamienniki oraz efekt prac muszą się charakteryzować co najmniej takimi samymi parametrami technicznymi (nie gorszymi), w tym okresem gwarancyjnym, jakie zakładano w Dokumentacji projektowej/szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca, który zdecyduje się na złożenie oferty równoważnej, musi liczyć się z faktem, iż zmiana materiałów lub rozwiązań technicznych na inne, niż zakłada Dokumentacja projektowa/szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może nieść za sobą ryzyko poniesienia przez Wykonawcę ewentualnych kosztów związanych z zastosowaniem innych rozwiązań. UWAGA: Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. 3. Wszelkie prace związane z budową wykonane zostaną z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwej dla otaczającego środowiska. 4. Na wykonane roboty budowlane i materiały wykorzystane do realizacji zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż 24 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót. 5. Wymagany termin realizacji całości zamówienia – sukcesywnie w miarę potrzeb nie dłużej niż do 31.12.2019 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 3 000,00 zł, Słownie: trzy tysiące złotych, groszy 00/100. 2. Wadium można wnieść w następujących formach:  w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy w Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie S.A. nr rachunku 71 1540 1014 2001 7307 4476 0001 – z dopiskiem „Wadium utrzymanie dróg leśnych i dojazdów pożarowych w Nadleśnictwie Koniecpol w 2019 r.”  w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  w gwarancjach bankowych,  w gwarancjach ubezpieczeniowych,  w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych należy składać w formie oryginału w Sekretariacie, pok. Nr 17, od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 730-1430. 4. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny. 6. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy. 7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 8. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy pamiętać, iż będzie ono wniesione skutecznie jedynie w przypadku uznania konta Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium zostanie uznana za odrzuconą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 11 do SIWZ. UWAGA! Oświadczenie musi być złożone w formie pisemnej, a dowody w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy).W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z nich składa odrębne oświadczenie. W przypadku jeśli Wykonawca złoży ww. oświadczenie wraz z ofertą wskazując, że nie należy do grupy kapitałowej z Wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach