Przetargi.pl
Dostawa: Sprzęt medyczny - urządzenia do masażu klatki piersiowej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, ul. Teatralna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 636 032 , fax. 323 636 002
 • Data zamieszczenia: 2019-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu
  ul. Teatralna 9
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 323 636 032, fax. 323 636 002
  REGON: 27199806600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://rprsosnowiec.bip.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa: Sprzęt medyczny - urządzenia do masażu klatki piersiowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Urządzenia do masażu klatki piersiowej - dwie sztuki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Oświadczenie o spełnianiu warunków oceniane na zasadzie spełnia/nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Deklaracja lub atest zgodności CE dla oferowanego sprzętu medycznego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach