Przetargi.pl
Utrzymanie czystości placów miejskich wraz z opróżnianiem koszy, w tym koszy na psie nieczystości, na terenie miasta Żyrardowa

Miasto Żyrardów ogłasza przetarg

 • Adres: 96-300 Żyrardów, Plac Jana Pawła II
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 46 858 15 67 , fax. 46 858 15 11
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Żyrardów
  Plac Jana Pawła II 1
  96-300 Żyrardów, woj. mazowieckie
  tel. 46 858 15 67, fax. 46 858 15 11
  REGON: 75014865000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zyrardow.pl; www.bip.zyrardow.pl; https://platformazakupowa.pl/pn/zyrardow

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości placów miejskich wraz z opróżnianiem koszy, w tym koszy na psie nieczystości, na terenie miasta Żyrardowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości placów miejskich wraz z opróżnianiem koszy ulicznych, w tym koszy na psie nieczystości, na terenie miasta Żyrardowa w zakresie: 1) Wiosenne i jesienne zgrabienia z opadłych liści placów oraz omiatania chodników przyległych bezpośrednio do placów będących w bieżącym utrzymaniu i ścieżek rowerowych (wykaz powierzchni objętych stałą konserwacją (załącznik nr 2) i wykaz ścieżek rowerowych (zał. nr 8); 2) Wykaszania z wygrabianiem powierzchni trawiastych objętych stałą konserwacją; 3) Usuwania śliskości na chodnikach przyległych bezpośrednio do placów miejskich będących w stałej konserwacji (załącznik nr 2) 4) Bieżącego utrzymania czystości placów oraz przyległych chodników i ścieżek rowerowych (zał. nr 8) tj. zbieranie zanieczyszczeń, usuwanie wysypisk z terenów w stałej konserwacji; 5) Oczyszczania oraz wykaszania poboczy dróg gruntowych wykazanych w załączniku nr 3 do umowy; 6) Bieżącego porządkowania tablic ogłoszeniowych tj. usuwania nieaktualnych lub zniszczonych ogłoszeń wraz z utrzymaniem w czystości w bezpośrednim sąsiedztwie (do 5 m) -lokalizacja tablic ogłoszeniowych (załącznik nr 4); 7) Oczyszczania przystanków autobusowych i pętli autobusowych zlokalizowanych na terenie Miasta jeden raz w tygodniu; 8) Bieżącego opróżniania koszy ulicznych i koszy na psie odchody oraz nowo dostawionych koszy wraz z bieżącym utrzymaniem czystości w ich bezpośrednim sąsiedztwie (promień 3 mb wokół) z wywozem odpadów do instalacji RIPOK wg załączników nr 5 i 6 do umowy. Opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych w Rejonie A każdorazowo należy zakończyć do godziny 9:00; 9) Dostawiania, przestawiania lub powtórnego montażu koszy ulicznych oraz koszy na psie odchody wraz z materiałami pomocniczymi, w uzgodnieniu z Zamawiającym. Zakup koszy i wkładów zapewnia Zamawiający, zakup materiału do obsadzenia leży po stronie Wykonawcy; 10) Konserwacji, przeglądu i napraw drobnych uszkodzeń koszy ulicznych oraz koszy na psie odchody (prostowanie, dokręcanie obluzowanych części), wraz z wymianą wkładów, prace realizowane na bieżąco ( materiał Wykonawcy); 11) Malowania koszy ulicznych z uwzględnieniem zakupu niezbędnych materiałów (w uzgodnieniu z Zamawiającym); 12) Doraźnego zbierania zanieczyszczeń z terenów nie będących w stałej konserwacji wskazanych przez Zamawiającego; 13) Likwidacji dzikich wysypisk z terenów wskazanych przez Zamawiającego; 14) Doraźnego wykaszania chwastów i rocznych samosiewów z terenów nie będących w stałej konserwacji i wskazanych przez Zamawiającego; 15) Doraźnego wykaszania powierzchni trawiastych nie będących w stałej konserwacji i wskazanych przez Zamawiającego; 16) Doraźnego wygrabiania liści z terenów nie będących w stałej konserwacji wskazanych przez Zamawiającego; 17) Doraźnego sprzątania przed i po imprezach plenerowych wraz z ustawianiem oraz obsługą kontenerów o pojemności 1,1 m3 podczas organizowanych imprez plenerowych przez Zamawiającego; 2. Wszelkie zebrane zanieczyszczenia, w tym trawę, liście i zrębki gałęzi, Wykonawca będzie wywoził do instalacji RIPOK.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90600000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 zł). Wadium może być wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Miasto Żyrardów, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów, nr rachunku 57 1020 1026 0000 1502 0274 1171. Do wnoszenia, zwracania i zatrzymywania wadium Zamawiający będzie stosował art. 45-46 ustawy Pzp. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej Zamawiający wymaga, aby do oferty składanej za pośrednictwem Platformy zakupowej został dołączony dokument wadialny w oryginale w postaci elektronicznej a w przypadku składania ofert w formie pisemnej do oferty należy dołączyć dokument wadialny w oryginale w postaci pisemnej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do formularza ofertowego należy załączyć uzupełnione kosztorysy ofertowe.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach