Przetargi.pl
Remont opaski brzegowej OP 449 we wsi Holendry, gm. Wilga

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 03-194 Warszawa, ul. Zarzecze
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48(22)5870360, +48(22)5870360 , fax. +48(22)5870361
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
  ul. Zarzecze 13 B
  03-194 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48(22)5870360, +48(22)5870360, fax. +48(22)5870361
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://warszawa.wody.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont opaski brzegowej OP 449 we wsi Holendry, gm. Wilga
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu opaski brzegowej OP449 rzeki Wisły o długości 205,2 m, położonej we wsi Holendry, gm. Wilga, pow. garwoliński, woj. mazowieckie. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 1) roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, zabezpieczenie drzew, usunięcie drzewa i krzewów); 2) roboty ziemne (wykopy pod wrzynkę, wykopy pod materace faszynowo kamienne, wykop pod umocnienia narzutu kamiennego w płotkach, zasypanie narzutu kamiennego od strony brzegu); 3) roboty umocnieniowe (zabudowa wyboju, wykonanie i wbudowanie materacy faszynowo-kamiennych, wykonanie wyściółki faszynowej, ułożenie geowłókniny, wykonanie narzutu kamiennego, wykonanie narzutu kamiennego w płotkach); 4) roboty towarzyszące (operat powykonawczy geodezyjny, atest nurkowy i dokumentowanie przebiegu prac). Informacje o przedmiocie zamówienia, zakresie i warunkach wykonania zamówienia - zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) wraz z załącznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45243300-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium ustala się w wysokości 10 000 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe informacje, dotyczące wnoszenia wadium, zawiera SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty zawierający m.in.: cenę za wykonanie zamówienia i wielkości czynników cenotwórczych zastosowanych w kosztorysie ofertowym, deklarowaną gwarancję jakości na wykonane roboty, termin realizacji zamówienia, termin związania ofertą, oświadczenie o zapoznaniu się z zakresem przewidywanych prac, warunkami przetargu i warunkami przyszłej umowy oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń; 2. Zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy niezbędnych zasobów w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach tych podmiotów; 3. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z dostępnego zamawiającemu dokumentu rejestrowego; 4. Pełnomocnictwo, określające sposób współdziałania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeśli dotyczy); 5. Kosztorys ofertowy; 6. Dokument potwierdzający wniesienie wadium - w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia; kopię przelewu (zalecenie) – w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu; 7. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp (Załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody (jeśli dotyczy), że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach