Przetargi.pl
Konserwacja zabudowy regulacyjnej na pot. Jaworzynka w km 0+200 - 3+300 m. Gołkowice Górne, Skrudzina, gm. Stary Sącz, pow. nowosądecki, woj. małopolskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-844 Warszawa, Grzybowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 (12) 62 84 130 , fax. +48 (12) 42 32 153
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 (12) 62 84 130, fax. +48 (12) 42 32 153
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://krakow.wody.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja zabudowy regulacyjnej na pot. Jaworzynka w km 0+200 - 3+300 m. Gołkowice Górne, Skrudzina, gm. Stary Sącz, pow. nowosądecki, woj. małopolskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Odcinek potoku Jaworzynki od km 0 + 200 do km 3 + 300 przeznaczony do konserwacji jest odcinkiem uregulowanym. Skarpy potoku w rejonie stopni są odcinkowo ubezpieczone dużą kratą, oraz w dnie poniżej mostu na odcinku górnym. Na pozostałych odcinkach poniżej zapory na brzegu lewym występuje mała krata. Dno potoku u podstawy skarp brzegowych jest ubezpieczone murkami betonowymi o wymiarach 0,45~0,50m x 1,0m. W miejscach gdzie występuje krata murki boczne służą do jej podtrzymania, zabezpieczają też podcinanie skarp. Dno podtrzymywane jest również za pomocą korekcji progowej: odcinkowo betonowe a w odcinku dolnym miejscowo występują bale drewniane. Pomiędzy progami dno wypełnione jest kamieniem naturalnym, który dodatkowo zabezpiecza przed erozją denną. Odcinek górny obejmuje km 1+400 - 2+500 i zlokalizowany jest pomiędzy mostem na drodze bocznej oraz mostem drogowym na drodze głównej (przy stadionie). Na odcinku tym zlokalizowana jest też zapora przeciwrumowiskowa, która także wymaga pilnego remontu. Odcinek II czyli dolny obejmuje km 0+800 do 1+400, od mostu przy kapliczce do mostu górnego przy stadionie. Obydwa odcinki ze względu na uszkodzenia zabudowy wymagają pilnej wymiany zniszczonych elementów. Odcinki te przebiegają pomiędzy zabudową mieszkalno-gospodarczą oraz w pobliżu dróg dojazdowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium: 3.1. W przypadku składania ofert w formie papierowej:  Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w pkt 2, ppkt. 2-5, musi być załączony do oferty w formie oryginału. Zamawiający nie dopuszcza złożenia tego dokumentu w jakiejkolwiek innej formie, np. pisemnej albo elektronicznej kopii opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W treści dokumentu jako Beneficjenta należy wskazać Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków. 3.2. W przypadku składania ofert w formie elektronicznej: Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w pkt 2 ppkt. 2-5 musi być załączony do oferty w formie oryginału, tj. dokumentu elektronicznego wystawionego przez Wystawcę tego dokumentu z jego podpisem kwalifikowanych. Zamawiający nie dopuszcza złożenia tego dokumentu w jakiejkolwiek innej formie, np. pisemnej albo elektronicznej kopii opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W takim przypadku Wykonawca składający ofertę w formie elektronicznej winień oryginał wadium w wersji papierowej przesłać w drodze przesyłki pocztowej na adres Zamawiającego, aby wpłynęła ona do siedziby Zamawiającego przed terminem składania ofert z zaznaczeniem na kopercie iż dotyczy to postępowania pn. „Konserwacja zabudowy regulacyjnej na pot. Jaworzynka w km 0+200 - 3+300 m. Gołkowice Górne, Skrudzina, gm. Stary Sącz, pow. nowosądecki, woj. małopolskie” - Znak: 1100/ZZN/2020 4. W treści dokumentu (w zakresie określonym pkt. 2 ppkt 2-5) jako Beneficjenta należy wskazać Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków. 5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr: 27 1130 1017 0020 1510 6790 0004 prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. W tytule przelewu należy wpisać: „wadium w sprawie nr 1100/ZZN/2020”. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu jest wniesione skutecznie, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 7. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający zaleca załączyć do oferty. 8. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy. 9. Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach