Przetargi.pl
Uszczelnienie spękań nawierzchni bitumicznych dróg zarządzanych przez Gminę Rawa Mazowiecka

Gmina Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg

 • Adres: 96-200 Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 468 144 241 , fax. 468 144 241
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rawa Mazowiecka
  Al. Konstytucji 3 Maja 32
  96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
  tel. 468 144 241, fax. 468 144 241
  REGON: 75014842000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rawam.ug.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Uszczelnienie spękań nawierzchni bitumicznych dróg zarządzanych przez Gminę Rawa Mazowiecka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z remontem pasów jezdnych poprzez: 1) jednokrotne uszczelnienie spękań kationową emulsją asfaltową szybkorozpadową rodzaju K1-70 i grysami frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa bazaltowego 8 dm3/m2 na łącznej powierzchni 25.400,00 m2 na następujących drogach: G - 1 Ossowice - Byszewice - Pukinin (400 m2) droga gminna nr 113053 E; G - 7 Soszyce - Witoldów (2 800 m2) droga gminna nr 113106 E; G - 8 Zagórze - Kaleń (4 600 m2) droga gminna nr 113107 E; G - 14 Konopnica - Kaleń (2 000 m2) droga gminna nr 113113 E; G - 16 Dziurdzioły - Zielone (300 m2) droga gminna nr 116102 E; G - 17 Wałowice - Pasieka Wałowska (400 m2) droga gminna nr 113115 E; G - 20 Bogusławki Małe przez wieś (500 m2) droga gminna nr 113118 E; G - 22 Kurzeszyn - Kurzeszynek (500 m2) droga gminna nr 113120 E; G - 23 Konopnica - Konopnica Kolonia (1 900 m2) droga gminna nr 113121 E; G - 30 Podlas dr. przez wieś (2 400 m2) droga gminna nr 113128 E; W - 4 Boguszyce - Soszyce (600 m2) droga wewnętrzna; W - 18 Kurzeszynek (100 m2) droga wewnętrzna; W - 31 Wałowice od Pasieki Wałowskiej (900 m2) droga wewnętrzna; W - 34 Stara Wojska - Nowa Wojska (2 200 m2) droga wewnętrzna; W - 35 Nowa Wojska - Kol. Nowa Wojska (5 800 m2) droga wewnętrzna; 2) uzupełnienie ubytków o głębokości do 5 cm przy krawędziach jezdni na łącznej powierzchni 1.200,00 m2 emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi: G - 7 Soszyce - Witoldów (100 m2) droga gminna nr 113106 E; G - 17 Wałowice - Pasieka Wałowska (200 m2) droga gminna nr 113115 E; G - 19 Byszewice - Matyldów (600 m2) droga gminna nr 113117 E; G - 22 Kurzeszyn - Kurzeszynek (5 m2) droga gminna nr 113120 E; G - 23 Konopnica - Konopnica Kolonia (35 m2) droga gminna nr 113121 E; G - 25 Chrusty Nowe str. prawa (30 m2) droga gminna nr 113123 E; G - 31 Przewodowice (20 m2) droga gminna nr 113129 E; G - 25 Chrusty Nowe str. lewa (50 m2) droga gminna nr 113123 E; W - 31 Wałowice od Pasieki Wałowskiej (150 m2) droga wewnętrzna; W - 37 Zarzecze - Dziurdzioły (10 m2) droga wewnętrzna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy (Załącznik nr 3 do SIWZ); 2) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych; 3) Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wzór - Załącznik nr 7 do SIWZ) - zobowiązanie dotyczy wszystkich Wykonawców, po otwarciu ofert, którzy złożyli oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach