Przetargi.pl
Nadbudowa i wymiana konstrukcji dachu budynku Urzędu Gminy w Kowiesach

Gmina Kowiesy ogłasza przetarg

 • Adres: 96-111 Kowiesy, Kowiesy
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 468 317 081 , fax. 468 317 036
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kowiesy
  Kowiesy 85
  96-111 Kowiesy, woj. łódzkie
  tel. 468 317 081, fax. 468 317 036
  REGON: 75014829400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowiesy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadbudowa i wymiana konstrukcji dachu budynku Urzędu Gminy w Kowiesach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Lokalizacja: Kowiesy, powiat skierniewicki, województwo łódzkie; działka ewidencyjna nr 116/6, obręb 11 Kowiesy. Budynek użyteczności publicznej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany z cegły ceramicznej, stropy żelbetowe, dach konstrukcji drewnianej. Na parterze i pierwszym piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe, w piwnicy pomieszczenia magazynowe i kotłownia, poddasze nieużytkowe. Parametry obiektu: powierzchnia zabudowy – 326,80 m2; kubatura – 3083,55 m3; powierzchnia użytkowa – 868,00 m2 Zakres robót: Roboty rozbiórkowe: pokrycie dachu 360,00 m2 , więźba dachowa, rynny. Demontaż i montaż ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych.Wykonanie wieńca, więźby dachowej, pokrycia dachu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111300-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych:: pięć tysięcy 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań - potwierdzenia spełniania tego warunku zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VII. 1.2. SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach