Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pt.:"Podnoszenie kompetencji edukacyjnych w gminie Zelów" realizowanego w ramach RPO województwa łódzkiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Zelów ogłasza przetarg

 • Adres: 97-425 Zelów, ul. Żeromskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0 44 634 10 00 , fax. 0 44 634 13 41
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zelów
  ul. Żeromskiego 23
  97-425 Zelów, woj. łódzkie
  tel. 0 44 634 10 00, fax. 0 44 634 13 41
  REGON: 59064827300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zelow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pt.:"Podnoszenie kompetencji edukacyjnych w gminie Zelów" realizowanego w ramach RPO województwa łódzkiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn. „Podnoszenie kompetencji edukacyjnych w gminie Zelów” realizowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego”. 2. Zamówienie zostało podzielone na 2 części: Część I – Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Podnoszenie kompetencji edukacyjnych w gminie Zelów” realizowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Część II – Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu pn. „Podnoszenie kompetencji edukacyjnych w gminie Zelów” realizowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 1)Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz multimedialnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załącznikach nr 6a i 6b do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 2)Zamawiający informuje, iż umowa o zamówienie publiczne będzie zawarta odrębnie na każdą część. 3) Zamawiający zastrzega, że przedmiot dostawy ma być fabrycznie nowy, rok produkcji 2019, nieużywany, wolny od wad i kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania. 4) Wszystkie materiały powinny być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Dostarczone artykuły muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim. 5) Każdy z dostarczonych artykułów winien posiadać deklarację zgodności CE oraz odpowiadać normom europejskim i krajowym. Wykonawca na etapie składania ofert oświadczy, iż cały zaoferowany asortyment jest zgodny z normami europejskimi i krajowymi oraz oznakowany znakiem CE. 6) Wszystkie dostarczone artykuły muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 7) Wykonawca obowiązany jest przekazać zamawiającemu licencję jak również wszelkie prawa na dostarczone programy multimedialne, wystawione na rzecz zamawiającego. Wykonawca dostarczy wszystkie programy w polskiej wersji językowej, wraz z dokumentacją w języku polskim. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt przedmiot zamówienia pod adresy wskazane przez Zamawiającego (szkoły z terenu Gminy Zelów biorące udział w projekcie) w godzinach 8.00-15.00. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. 8) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia. 9) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu zamówienia zmniejszające jego wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z tego powodu strat, Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia. 10) W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty: - są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy zamawiającego lub - nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w załącznikach lub - dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. W przypadku stwierdzenia ww. okoliczności w trakcie trwania czynności odbiorowych Zamawiający ma prawo odmówić odbioru takiego wyposażenia, a Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. 11) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za jego przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 12) Zamawiający zastrzega minimalny okres gwarancji i rękojmi dla części I zamówienia na sprzęt komputerowy - 24 miesiące od dnia odbioru dostawy bez uwag. Okres ten może zostać przez Wykonawcę wydłużony na zasadach określonych w niniejszej SIWZ i stanowi kryterium oceny ofert. 13) W przypadku gwarancji i rękojmi dla części II zamówienia na sprzęt multimedialny, minimalny okres określony jest dla poszczególnego asortymentu. W przypadku braku określenia okresu gwarancji lub rękojmi w opz. Zamawiający wymaga minimum 12 miesięcznego okresu lub dłuższego (zgodnie z gwarancją producenta). 14) Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykazać, że dostarczane przez niego artykuły spełniają wymagania określone przez zamawiającego, w związku z czym musi złożyć z ofertą szczegółową specyfikację oferowanego asortymentu celem potwierdzenia zgodności z niniejszą specyfikacją, tak aby Zamawiający mógł stwierdzić czy przedmiot dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia kategorie równoważności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiajacy nie formułuje wymagan w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Kompletna oferta dla każdej części zamówienia odrębnie musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1A lub i/1B do niniejszej SIWZ, w ilości zależnej od ilości części, na którą składa ofertę wraz ze szczegółowym formularzem cenowo - asortymentowym przygotowanym na podstawie załącznika dla konkretnej części; b) oświadczenie własne stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. - Jeżeli Wykonawca składa ofertę na kilka części zamówienia składa jedno oświadczenie własne, w którym wymienia części, których dotyczy, - Jeżeli Wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia, należy przedstawić informację dla każdego z podwykonawców, których to dotyczy, w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ w odniesieniu do podwykonawcy, - Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ, należy przedstawić informację dla każdego z podmiotów, których to dotyczy, w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, w odniesieniu do innego podmiotu, - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; c) zobowiązanie wymagane postanowieniami pkt 5.3.2. SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; d) w przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy występują inne osoby, których uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEIDG) do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie; e) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo; f) dokumenty, z których wynika prawo podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. g) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach