Przetargi.pl
UBEZPIECZENIE GMINY PĄTNÓW W OKRESIE OD 04.07.2019 R. DO 03.07.2022 R.

Gmina Pątnów ogłasza przetarg

 • Adres: 98-335 Pątnów, Pątnów
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438 865 220, , fax. 438 865 250
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pątnów
  Pątnów 48
  98-335 Pątnów, woj. łódzkie
  tel. 438 865 220, , fax. 438 865 250
  REGON: 73093471400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.patnow.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UBEZPIECZENIE GMINY PĄTNÓW W OKRESIE OD 04.07.2019 R. DO 03.07.2022 R.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ubezpieczeniu Gminy Pątnów w okresie od 04.07.2019 r. do 03.07.2022 r. Usługa ta obejmuje kompleksowe ubezpieczenie w zakresie: 3.1.1. Zadanie 1 – Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Pątnów 1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk; 2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od awarii i uszkodzeń; 3) ubezpieczenie maszyn/urządzeń samobieżnych oraz montowanych na pojazdach 4) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; 3.1.2. Zadanie 2 – Ubezpieczenie pojazdów użytkowanych przez Gminę Pątnów 1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC posiadaczy pojazdów) 2) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 3) ubezpieczenie pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży (Autocasco) oraz Assistance 3.1.3. Zadanie 3 - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia tzn.: prowadzi działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. 2019 poz. 381 z późn. zm.), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Ofertę stanowią: 1.1. wypełniony i podpisany formularz „Oferta”, zgodny z Załącznikiem nr 1 do SIWZ, wraz ze wskazaniem zakresu realizacji zamówienia (wskazaniem zadań do realizacji i warunków fakultatywnych określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia). 1.2. wypełniony dokument – Szczegółowa kalkulacja ceny zgodny z Załącznikiem nr 2A/2B/2C do SIWZ – zgodnie ze wskazaniem zakresu realizacji zamówienia w formularzu „Oferta”. 2. Do oferty należy załączyć: 2.1. oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 7 SIWZ; 2.1.1.aktualne na dzień składania ofert wstępne oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2.1.2. aktualne na dzień składania ofert wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 2.2. pełnomocnictwo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3. Każdy z wykonawców, który złożył ofertę w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt. 13.5. SIWZ, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca złoży wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach