Przetargi.pl
Uszczelnianie przewodów kominowych metodą montażu wkładów kominowych w budynkach i lokalach gminnych administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi w podziale na 2-części.

Zarząd Lokali Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 90514 Łódź, Al. Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 652 96 70 , fax. 42 652 77 24
 • Data zamieszczenia: 2018-02-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Lokali Miejskich
  Al. Tadeusza Kościuszki 47
  90514 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 652 96 70, fax. 42 652 77 24
  REGON: 36375254600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlm.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Uszczelnianie przewodów kominowych metodą montażu wkładów kominowych w budynkach i lokalach gminnych administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi w podziale na 2-części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są: Roboty budowlane polegające na : a) doszczelnienie kanałów dymowych wkładami żaroodpornymi, b) doszczelnienie kanałów spalinowych wkładami kwasoodpornymi, c) doszczelnienie kanałów wentylacyjnych wkładami z blachy ocynkowanej, d) demontaż starych wkładów, w budynkach mieszkalnych i lokalach gminnych administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich. W/w roboty Wykonawca wykonywać będzie zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania Odbioru Robót Budowlanych wyłącznie na podstawie zlecenia przesłanego e-mailem przez Rezydenta RON-u w ilości podanej każdorazowo przez Rezydenta, na wskazany przez Rezydenta adres w Łodzi (lokale i budynki administrowane przez ZLM). Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do prac w terminie 7 dni od otrzymania zlecenia i wykonać je w terminie uzgodnionym z Rezydentem. Zlecenia wystawiane będą sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego. Po zakończeniu poszczególnych robót Wykonawca przedstawia opinię kominiarską podpisaną przez mistrza kominiarskiego. Koszt wystawienia opinii kominiarskiej należy wkalkulować w cenę roboty budowlanej. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część 1: w/w roboty świadczone w budynkach i lokalach stanowiących zasoby Zamawiającego – Rejon Obsługi Najemców nr 1 przy ul. Wielkopolskiej 53, Rejon Obsługi Najemców nr 2 przy ul. Sędziowskiej 16, Rejon Obsługi Najemców nr 3 przy ul. Przemysłowej 7, Rejon Obsługi Najemców nr 11 przy ul. Piotrkowskiej 86, Rejon Obsługi Najemców nr 12 przy ul. Piotrkowskiej 238, Rejon Obsługi Najemców nr 13 przy ul. Pomorskiej 115b, Rejon Obsługi Najemców nr 14 przy ul. Wilczej 7, Rejon Obsługi Najemców nr 15 przy ul. Dębowskiego 8 w Łodzi, . Szacowany zakres zamówienia: a) doszczelnienie kanałów dymowych wkładami żaroodpornymi w ilości: 250 mb, b) doszczelnienie kanałów spalinowych wkładami kwasoodpornymi w ilości: 150 mb, c) doszczelnienie kanałów wentylacyjnych wkładami z blachy ocynkowanej w ilości: 220 mb, d) demontaż starych wkładów w ilości: 200 mb. Część 2: w/w roboty świadczone w budynkach i lokalach stanowiących zasoby Zamawiającego – Rejon Obsługi Najemców nr 4 przy ul. Lubelskiej 9/11, Rejon Obsługi Najemców nr 5 przy ul. Paderewskiego 47, Rejon Obsługi Najemców nr 6 przy ul. Ciasna 19a, Rejon Obsługi Najemców nr 7 przy ul. Paderewskiego 47, Rejon Obsługi Najemców nr 8 przy pl. Barlickiego 11, Rejon Obsługi Najemców nr 9 przy ul. Wapiennej 15, Rejon Obsługi Najemców nr 10 przy ul. Radwańskiej 31 w Łodzi. Szacowany zakres zamówienia: a) doszczelnienie kanałów dymowych wkładami żaroodpornymi w ilości: 250 mb, b) doszczelnienie kanałów spalinowych wkładami kwasoodpornymi w ilości: 150 mb, c) doszczelnienie kanałów wentylacyjnych wkładami z blachy ocynkowanej w ilości: 220 mb, d) demontaż starych wkładów w ilości: 200 mb. W/w zakres zamówienia w okresie trwania umowy może ulec zmianie pod względem ilościowym w zależności od potrzeb Zamawiającego. Rozliczenie robót odbywać będzie się na podstawie faktycznie wykonanego zakresu umowy i ustalonej ceny jednostkowej w cyklach miesięcznych na koniec miesiąca kalendarzowego. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót zgodnie z: - Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, - wymaganiami technicznymi ujętymi w normach państwowych i innych Rozporządzeniach, w zakresie wykonania robót oraz ich odbioru końcowego. Zamawiający w przedmiocie zamówienia będzie wymagał od Wykonawcy: a) prowadzenia robót budowlanych pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz przynależnych do właściwej izby samorządu zawodowego i przy udziale inspektorów nadzoru inwestorskiego wyznaczonych przez Zamawiającego; b) stosowania materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; c) okresu gwarancyjnego na wykonane roboty budowlane - min. 36 miesięcy; d) odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401, ze zm.); e) odpowiedzialności za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją; f) odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów w zakresie p/poż; g) odpowiedzialności za całość szkód powstałych na skutek prowadzonych robót; h) przestrzegania praw osób trzecich, gdyż wszelkie spory z tego wynikające mogą być rozstrzygane na drodze sądowej w sądach powszechnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331210-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony i podpisany Formularz oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach