Przetargi.pl
DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ – MONTAŻ KANAŁÓW, URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU W BUDYNKU UŻYTKOWYM O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM POŁOŻONYM W ŁODZI PRZY UL. TUWIMA 36

Łódzki Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 94-102 Łódź, ul. Nowe Sady
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2020-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzki Zakład Usług Komunalnych
  ul. Nowe Sady 19
  94-102 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://lzuk.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ – MONTAŻ KANAŁÓW, URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU W BUDYNKU UŻYTKOWYM O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM POŁOŻONYM W ŁODZI PRZY UL. TUWIMA 36
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SĄ ROBOTY BUDOWLANE PN.: DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ – MONTAŻ KANAŁÓW, URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU W BUDYNKU UŻYTKOWYM O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM POŁOŻONYM W ŁODZI PRZY UL. TUWIMA 36, REALIZOWANA NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYKONANEJ PRZEZ PRACOWNIĘ PROJEKTOWĄ DOROTY MOKROSIŃSKIEJ - „EMIG ARCHITEKCI” Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BOROWSKIEGO 2/307 – PROJEKT WYKONAWCZY. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SIWZ, ZAŚ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZREALIZOWAĆ ZAMÓWIENIE NA ZASADACH I WARUNKACH OPISANYCH WE WZORZE DO UMOWY STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO SIWZ ORAZ NA PODSTAWIE INNYCH MATERIAŁÓW DOSTARCZONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. Realizacja przedmiotu zamówienia, w celach organizacyjnych, została podzielona na etapy: ETAP I Montaż kanałów wentylacyjnych wraz z osprzętem, za wyjątkiem central wentylacyjnych oraz anemostatów nawiewnych i wywiewnych wraz z przewodami łączącymi typu Flex. UWAGA Wymagana kolejność realizacji: - budynek frontowy, - budynek prawej oficyny, - budynek lewej oficyny. ETAP II Część I - Montaż central wentylacyjnych wraz z systemami sterowania ich pracą oraz montaż wentylatora dachowego. Część II - Montaż anemostatów nawiewnych i wywiewnych wraz z przewodami łączącymi typu Flex. Część III - Rozruch wentylacji mechanicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331210-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: [NUMERACJA ZGODNA Z SIWZ]: Zamawiający przewiduje wniesienie wadium. 9.1. Zamawiający zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy PZP żąda od Wykonawcy wniesienie wadium w kwocie: 12.000 ZŁOTYCH (SŁOWNIE: DWANAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH 00/100). 9.2 Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 9.2.1 pieniądzu; 9.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 9.2.3 gwarancjach bankowych; 9.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 9.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 359, z późń. zm.). 9.3 Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego: Getin Noble Bank nr: 06 1560 0013 2026 0003 6256 0001 w tytule przelewu powołując się na nr referencyjny postępowania: 2/2020 9.4 Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu to wymagany jest oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego) załączona do oferty. 9.5 Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty – oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy. 9.6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te winny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej: 9.6.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta, oraz wskazanie ich siedzib; 9.6.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/gwarancją; 9.6.3. kwotę wadium; 9.6.4. termin ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą; 9.6.5. zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłaty kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, jeżeli Wykonawca: 9.6.5.1. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 9.6.5.2. którego oferta została wybrana: 9.6.5.2.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 9.6.5.2.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 9.6.5.2.3. zawarcie umowy zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 9.7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt 9.6. SIWZ. 9.8. Zamawiający zatrzyma wadium lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 9.9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE PRECYZUJE W TYM ZAKRESIE ŻADNYCH WYMAGAŃ, KTÓRYCH SPEŁNIENIE WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WYKAZAĆ W SPOSÓB SZCZEGÓLNY
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego KOSZTORYS OFERTOWY – wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2a do SIWZ - stanowiący potwierdzenie zaproponowanej w formularzu ofertowym wartości oraz stanowiący podstawę do późniejszego rozliczania się Stron; 2) WSZYSCY WYKONAWCY zobowiązani są do wpłacenia WADIUM - patrz zapisy SIWZ oraz ogłoszenie - sekcja IV.1.2), 3) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest złożyć ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY w wysokości 5 % wynagrodzenia całkowitego podanego w ofercie - patrz: zapisy SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach