Przetargi.pl
Wykonanie instalacji wentylacji w budynku ob. 15, płyty betonowej żelbetowej oraz mediów dla instalacji dezodoryzacji Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj.

"PGKiM" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 95070 Aleksandrów Łódzki, ul. 1 Maja
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 7121938, 7121194 w. 68 , fax. 427 121 178
 • Data zamieszczenia: 2017-10-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "PGKiM" Sp. z o.o.
  ul. 1 Maja
  95070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie
  tel. 042 7121938, 7121194 w. 68, fax. 427 121 178
  REGON: 47169464400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkimal.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka komunalna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie instalacji wentylacji w budynku ob. 15, płyty betonowej żelbetowej oraz mediów dla instalacji dezodoryzacji Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia należy zrealizować w całości zgodnie z dokumentacją projektową w zakresie: 1) Rozbudowy instalacji wentylacyjnej dla odprowadzenia i hermetyzacji odorów zawartych w powietrzu, powstających podczas odwadniania i odbioru osadu w budynku nr 15. do punktu „Z” określonym na rysunku „Instalacja dezodoryzacji odorów dla Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj k/ Aleksandrowa Łódzkiego budynku odwadniania osadów ob. nr 15”. 2) Wykonania instalacji wentylacji mechanicznej w budynku odwadniania osadów ob. nr 15. 3) Wykonania instalacji elektrycznej i automatyki: a) Wykonania instalacji elektrycznej dla instalacji wentylacji, dezodoryzacji i wod.-kan. z wyprowadzeniem jej na potrzeby instalacji dezodoryzacji do pkt. ZK 4 – złącze kablowe 3x400V+N+PE moc dostępna = 80 kW, określonego na rysunku „Instalacja dezodoryzacji odorów dla Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj k/ Aleksandrowa Łódzkiego budynku odwadniania osadów ob. nr 15”. b) Wykonania instalacji automatyki i sterowania wraz z okablowaniem dla instalacji wentylacji i instalacji wody technologicznej. 4) Wykonania dla instalacji dezodoryzacji instalacji wod.-kan. zakończonej punktami kanalizacyjnymi 6 i 7 dla odpływu odcieków ze skrubera i z PCO, jak określa rysunek „Instalacja dezodoryzacji odorów dla Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj k/ Aleksandrowa Łódzkiego budynku odwadniania osadów ob. nr 15”. 5) Wykonania dla instalacji dezodoryzacji instalacji wody technologicznej zakończonej przepustnicą międzykołnierzową określonej jako pkt. 5 na rysunku „Instalacja dezodoryzacji odorów dla Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj k/ Aleksandrowa Łódzkiego budynku odwadniania osadów ob. nr 15”. 6) Wykonania dla instalacji dezodoryzacji odorów z budynku zagęszczania i odwadniania osadów ob. nr 15, płyty fundamentowej żelbetowej. 7) Przełożenia instalacji ciepłowniczej. Zamówienie nie obejmuje wykonania instalacji dezodoryzacji dla budynku stacji zagęszczania i odwadniania ob. 15, od punktu „Z” określonego na rysunku „Instalacja dezodoryzacji odorów dla Oczyszczalni Ścieków w Rudzie Bugaj k/ Aleksandrowa Łódzkiego budynku odwadniania osadów ob. nr 15” Jako Instalację dezodoryzacji dla budynku stacji zagęszczania i odwadniania ob. 15, rozumie się wszystkie urządzenia/elementy wchodzące w jej skład połączone w całość wraz z jej przyłączeniem do wentylacji i mediów jak opisano w punkcie 3.3, ust. 1; 3a; 4 i 5.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331210-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 9.000,00 PLN (dziewięć tysięcy PLN).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach