Przetargi.pl
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2018 roku

Gmina Tuchów ogłasza przetarg

 • Adres: 33170 Tuchów, ul. Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0146525218 w. 12
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tuchów
  ul. Rynek 1
  33170 Tuchów, woj. małopolskie
  tel. 0146525218 w. 12
  REGON: 52780700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuchow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2018 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące remontu istniejących dróg na terenie gminy Tuchów w ramach podziału środków pn. „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2018 roku” 2.) Zakres prac budowlanych w ramach remontu obejmuje następujące odcinki dróg: 1.Remont drogi gminnej Siedliska do Barana K202254 (dz. nr 224) w miejscowości Siedliska w km 0+000 – 0+484, 2.Remont drogi gminnej Lubaszowa koło Polaka K202135 (dz. nr 480/9) w miejscowości Lubaszowa w km 0+276 - 0+597, 3.Remont drogi gminnej Dąbrówka Tuchowska – Meszna Opacka K 201993 (dz. nr 123) w miejscowości Dąbrówka Tuchowska w km 0+000 – 0+052, 0+165 – 0+315, 0+386 – 0+842, 4.Remont drogi gminnej Burzyn na Wolę K201954 (dz. nr 268, 602/1, 602/2) w miejscowości Burzyn w km 0+000 – 1+000. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do SIWZ, będący integralna częścią specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 PLN) w terminie wyznaczonym do składania ofert. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Biecz nr rachunku: 75 8627 0001 2023 9000 2645 0004 z dopiskiem na przelewie (tytułem: „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2018 roku” 3. Wadium musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego nie później niż w dniu i w godzinie składania ofert. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przesądzającym o wniesieniu wadium jest zaksięgowanie kwoty wadium na koncie Zmawiającego, a nie dołączenie dowodu jego uiszczenia. 4. W razie wyboru formy wniesienia wadium innej niż pieniądz oryginał dokumentu należy złożyć do dnia i godziny składania ofert w Urzędzie Miejskim w Tuchowie, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów, Biuro Obsługi Klienta - parter, natomiast kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium dołączyć do oferty lub też oryginał załączyć do składanej oferty. Kopię Wykonawca poświadcza za zgodność z oryginałem. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejszą, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty pro-wadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachu-nek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące doświadczenia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie, odbudowie lub remoncie dróg o nawierzchni bitumicznej o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto każde. Zamawiający wymaga załączenia dowodu/ów określającego/ych, że robota/y została/y wykonana/e w sposób należyty oraz wskazującego/ych, że została/y wykonana/e zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona/e. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o zamówienie Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z tych wykonawców wykaże, iż spełnia warunki określone w punkcie 1. W przypadku polegania przez wykonawcę na doświadczeniu innego podmiotu na zasadach określonych w pkt VI.3 SIWZ Zamawiający wymagana, aby przynajmniej jeden z innych podmiotów wykazał się wykonaniem min. 2 zamówień spełniających opisane wyżej warunki.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy. Formularz ofertowy powinien być podpisany (oryginał) przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną. Wraz z ofertą (formularz ofertowy) powinny być złożone: 1. Kosztorys ofertowy przygotowany zgodnie z zapisami pkt. XIV 1d 2. Oświadczenie wstępnie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ); 3. Dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty, w szczególności odpis z KRS, pełnomocnictwo; 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; Z treści tego pełnomocnictwa powinno jednoznacznie wynikać: - którego postępowania dotyczy, - kto jest ustanowiony pełnomocnikiem, - jakie podmioty wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, - jaki jest zakres umocowania (do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego) W przypadku spółki cywilnej wystarczająca będzie umowa spółki, pod warunkiem, że pełnomocnictwo takie będzie wynikać z jej zapisów. Umowę spółki należy przedstawić w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach