Przetargi.pl
Dostawa tokarek CNC w ramach projektu „Inwestujemy w zawodowców - rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim”

Zarząd Powiatu w Olkuszu ogłasza przetarg

 • Adres: 32300 Olkusz, ul. Mickiewicza
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6430414, 6476670 , fax. 326 430 490
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu w Olkuszu
  ul. Mickiewicza 2
  32300 Olkusz, woj. małopolskie
  tel. 032 6430414, 6476670, fax. 326 430 490
  REGON: 27625504500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp.olkusz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa tokarek CNC w ramach projektu „Inwestujemy w zawodowców - rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa tokarek CNC - 3 szt. 2. Rozładunek oraz montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 3. Konfiguracja oraz pierwsze uruchomienie, 4. Przeszkolenie 3 pracowników Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu. Tokarka CNC – 3szt. Dane techniczne: Średnica toczenia nad nożem: 320mm Średnica toczenia nad suportem: 160mm Długość obrabianego przedmiotu: 500mm Szerokość maszyny prowadzącej: 260mm Stożek wrzeciona: MT 6 Przelot wrzeciona: 60mm Oś Z: 750mm Oś X: 350mm Uchwyt tokarski minimum 200 mm X/Z prędkość: 4/7m/min Głowica minimum na 6 narzędzi Moc Silnika głównego : min 5 kW Wysuw tulei konika: min 100mm Stożek tulei konika: minimum ø50/MT4mm Musi posiadać możliwość zmiany systemu sterowania jedynie poprzez wymianę pulpitu i oprogramowania, zapewniając pracę w systemach SINUMERIK 840d i Ge FANUC 21. Informacje dodatkowe: Podane parametry są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować urządzenia o takich samych lub korzystniejszych parametrach. Wykonawca pokrywa całkowity koszt w/w przedmiotu zamówienia Instrukcja w/w urządzeń obsługi musi być w języku polskim. System sterowania w całości w języku polskim. Urządzenia muszą: - posiadać deklarację zgodności CE, - być fabrycznie nowe, - pochodzić z legalnego kanału dystrybucji, - być objęty serwisem producenta w Polsce. - posiadać gwarancję : min 24 miesiące Wykonawca zobowiązany jest również do: - dostarczenia Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu: gwarancji na dostarczane urządzenia, kart gwarancyjnych, instrukcji obsługi, przechowywania, konserwacji itp., - wykonywania w okresie gwarancji, przeglądów i konserwacji sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Przedmiot zamówienia nie może być przedmiotem jakichkolwiek ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na rzecz osób trzecich, jak również nie może być przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych, administracyjnych, czy też sądowo – administracyjnych, których konsekwencją jest (mogłoby być) ograniczenie, czy też wyłączenie prawa Wykonawcy do rozporządzania nim. Zamawiający nie określa wymagań dotyczących zatrudniania na umowę o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42600000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeśli dotyczy). a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 2. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy). Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach